Az ECL nyelvvizsga követelményeinek leírása

 

Magyar mint idegen nyelv

A2 szint

Beszédszándékok/beszédaktusok

 1. kommunikáció létesítése és fenntartása: üdvözlés (találkozáskor és búcsúzáskor), bemutat(koz)ás, köszönetnyilvánítás, figyelemfelhívás
 2. személyes információcsere: személyek, helyek és dolgok azonosítása, térbeli meghatározása és leírása és rákérdezés
 3. alapvető személyes viszonyulás (kedvelés/szeretet, tetszés/nemtetszés/dicséret), egyszerű összehasonlítás
 4. kérés, ajánlat/javaslat, meghívás, engedély, elfogadás és visszautasítás
 5. események időbeli elbeszélése: szokványos eseményekről és cselekvésekről információkat adni és megérteni (jelen), múltbeli eseményeket és cselekvéseket begyakorolt fordulatokkal megfogalmazni és megérteni (múlt), jövőbeli eseményekre és cselekvésekre utaló információkat adni és megérteni (angol és német nyelv esetén)
 6. bocsánatkérés
 7. adatok, időpontok, mennyiségek, számok, eladási árak, időjárás kifejezése, rákérdezés és megértés

 

Témakörök

Az A2-es szintű nyelvhasználatnak az ECL nyelvvizsgán elvárt kontextusait az ECL Témakörök (lásd ECL Témakörök) táblázata tartalmazza.


Nyelvi kompetenciák (magyar nyelv)

NYELVTAN

Szintaxis (mondattan)

 • állító és tagadó kijelentő mondatok
 • kiegészítendő és eldöntendő kérdések
 • körülírásos felszólítások (Tessék/Szíveskedjék/Legyen szíves + főnévi igenév), begyakorolt felszólítások, körülírásos jövő idő (jelen idővel és időhatározóval)
 • ige és bővítményei/vonzatai
 • melléknevek
 • hely-, idő- és módhatározók használata
 • határozott és határozatlan tárgyas szerkezetek
 • módbeli segédigék használata (akar, kell, lehet, szabad + főnévi igenév)
 • mellérendelő összetett mondatok
 • kötőszók: és, de, vagy, tehát, ugyanis; hanem; mert
 • számok; egyeztetés igei, névszói és összetett állítmány esetén
 • birtokos szerkezetek (1. birtokos jelző; 2. dativus possessivus)
 • az egyszerű mondat szórendje (az egyszerű kérdés‒felelet szórendje)
 • tagadás (nem/sem, nincs/sincs, senki/semmi), a kettős tagadás

 

Morfológia (alaktan)

 • határozott és határozatlan névelő
 • létige
 • személyes névmás
 • birtokos névmás
 • kérdő névmás
 • mutató névmás (a közel‒távol megkülönböztetése)
 • általános és határozatlan névmás
 • a morfémahatárok hangtani törvényszerűségei (hangrendi illeszkedés; hasonulás, összeolvadás)
 • igei személyragozás (határozott és határozatlan) kijelentő mód jelen időben, másodlagosan múlt időben receptív, illetve részlegesen aktív ismeretként (gyakori alakok)
 • ikes igék
 • főnévi igenév
 • a leggyakoribb igekötők
 • birtokjel
 • birtoktöbbesítő jel
 • névszói (birtokos) személyragozás
 • névszói viszonyragozás (esetek és határozóragjaik: tárgy-, részes-, birtokos-, eszközeset és helyragok)
 • a többes szám jele (-k)
 • gyakori névutók
 • -i képző
 • a személyes névmás leggyakoribb ragozott alakjai (engem, téged, velem, veled, nekem, neked stb.)

 

HELYESÍRÁS: a szinthez tartozó írott nyelvhasználat konvenciók szerinti alkalmazása

 

SZÓKINCS (lexika): a mindennapi kommunikációs helyzetekhez és beszédaktusokhoz /beszédszándékokhoz szükséges, megfelelően alkalmazott alapszókincs, begyakorolt, köznyelvi fordulatokat, állandósult kifejezéseket is tartalmazó mindennapi nyelvhasználat

 

A BESZÉD MEGÉRTÉSE ÉS KIEJTÉS: a szintnek megfelelő beszédsebességű és szünettagolású köznyelv megértése és képzése

 

B1 szint

Beszédszándékok/beszédaktusok

(az A2 szinthez leírtakon kívül)

 1. különféle érzelmek (pl. meglepetés, öröm, szomorúság, érdeklődés, közömbösség) kifejezése, illetve ezekre történő reagálás
 2. útmutatás/eligazítás/felvilágosítás
 3. szükségszerűség, kötelezettség és lehetőség kifejezése
 4. javaslattétel, vélekedés
 5. meggyőződés, vélemény kifejezése, beleegyezés vagy elutasítás
 6. szándék kifejezése, álláspont megerősítése
 7. személyekre, valamint múltbeli eseményekre és tapasztalatokra vonatkozó információk, rövid történetek közlése

 

Témakörök

A B1-es szintű nyelvhasználatnak az ECL nyelvvizsgán elvárt kontextusait az ECL Témakörök (lásd ECL Témakörök) táblázata tartalmazza.

 

Nyelvi kompetenciák (magyar nyelv)

 

NYELVTAN

Szintaxis (mondattan)

 • alárendelt összetett mondatok
 • hogy kötőszós mellékmondatok
 • vonatkozói mellékmondatok
 • határozói (hely-/idő-/mód-/ok/célhatározói) és egyéb kötőmódos mellékmondatok
 • feltételes mellékmondatok
 • az -e kérdőszócska és az igekötők szórendi helye
 • gyakori igei vonzatszerkezetek
 • a főnévi igenév funkciói

 

Morfológia (alaktan)

 • mutató névmás (egyeztetés az ez/az a … szerkezet alakváltozataiban)
 • igei személyragozás múlt és jövő időben
 • felszólító és feltételes mód
 • további igekötők
 • a melléknév fokozása
 • gyakori képzők: pl -ka/-ke, -s, -ék, -ság/-ség, -ás/-és, -hat/-het, -ít, -ul/-ül, -l, -z(ik)
 • visszaható és kölcsönös névmás
 • vonatkozó névmás
 • a főnévi igenév személyragozása
 • a személyes névmás további kiegészült alakjai
 • melléknévi igenév

 

HELYESÍRÁS: a szinthez tartozó írott nyelvhasználat konvenciók szerinti alkalmazása

SZÓKINCS (lexika): a mindennapi kommunikációs helyzetekhez és beszédaktusokhoz/ beszédszándékokhoz szükséges, megfelelően alkalmazott és a gyakori köznyelvi fordulatokat, állandósult kifejezéseket is tartalmazó mindennapi nyelvhasználat

 

A BESZÉD MEGÉRTÉSE ÉS KIEJTÉSE: a szintnek megfelelő beszédsebességű és szünettagolású köznyelv megértése és képzése

 

B2 szint

Beszédszándékok/beszédaktusok

(az A2 és B1 szinthez leírtakon kívül)

 1. különféle érzelmi állapotok, kívánságok (pl. csodálkozás, összpontosítás, rosszkedv, csalódottság, óhajtás, elvárás) kifejezése és viszonzása
 2. tanács, összetett eligazítás kifejezése és elfogadása/visszautasítása
 3. panasz, dicséret, bók kifejezése, vita
 4. részletek összefoglalása, ellentmondás kifejtése, értékelés, tisztázás, fejtegetés és következtetés, információ megerősítése és módosítása
 5. összetett információtartalmak átadása harmadik személynek (közvetlen vagy közvetett idézéssel)

Témakörök

A B2-es szintű nyelvhasználatnak az ECL nyelvvizsgán elvárt kontextusait az ECL Témakörök (lásd ECL Témakörök) táblázata tartalmazza.

 

Nyelvi kompetenciák (magyar nyelv)

NYELVTAN

Szintaxis (mondattan)

 • alá- és mellérendelő összetett mondatok széles köre (pl. többszörösen összetett mondatok, kötőmódos mellékmondatok eltérő fajtái, sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok)
 • specifikus (feltételes, megengedő, következményes, hasonlító) alárendelések
 • mondatértékű szerkezetek (pl. tagmondat, bővített igeneves szerkezetek)
 • a közlési szándékot kifejező szórend, helyesen alkalmazott mondat- és szövegszintű prozódia

 

Morfológia (alaktan)

 • valamennyi esetrag
 • valamennyi igemód és -idő
 • rendhagyó (tőváltakoztató) névszói és igei paradigmák
 • a személyes névmások összes kiegészült alakja
 • a tőváltozatok és toldalékkapcsolódások (hangrendi illeszkedés, hasonulásos jelenségek) kiterjesztett alkalmazása
 • a toldalékok (képző, jel, rag) funkcióinak megbízható alkalmazása
 • az igekötők megfelelő használata
 • határozói igenév
 • passzív jelentéstartalmak kifejezése

 

HELYESÍRÁS: a szinthez tartozó írott széles körű nyelvhasználat konvenciók szerinti alkalmazása

 

SZÓKINCS (lexika): általános és a tanulmányi/szakmai kommunikációs helyzetekhez szükséges, megfelelően alkalmazott széles körű, választékos aktív szókincs, köznyelvi fordulatokat, állandósult kifejezéseket is tartalmazó mindennapi nyelvhasználat

 

A BESZÉD MEGÉRTÉSE ÉS KIEJTÉS: a szintnek megfelelő, a standard köznyelvhez illeszkedő beszédsebesség, szünettagolás a megértésben és a beszédprodukcióban

 

C1 szint

Beszédszándékok/beszédaktusok

(az A2, B1 és B2 szinthez leírtakon kívül)

 1. információk értékelése/mérlegelése
 2. rábeszélés, meggyőzés, tárgyalás
 3. viszonyulás és vélemény kifejezése, vélemény azonosítása és felismerése, egyetnemértés
 4. értékítéletek alkotása, reagálás értékítéletekre
 5. bizonyosságok, szükségszerűségek és kötelezettségek megbeszélése
 6. elkerülő/kompenzációs stratégiák hatékony alkalmazása

 

Témakörök

A C1-es szintű nyelvhasználatnak az ECL nyelvvizsgán elvárt kontextusait az ECL Témakörök (lásd ECL Témakörök) táblázata tartalmazza.

 

Nyelvi kompetenciák (magyar nyelv)

NYELVTAN

Szintaxis (mondattan)

 • a szerteágazó mondattani problémák kiterjesztett alkalmazása
 • írott és beszélt célnyelvi szövegek szerkezetének feldolgozása és létrehozása
 • az írott és beszélt szöveg koherenciáját, kohézióját biztosító elemek (utalásrendszer, névmásozás stb.) hatékony alkalmazása
 • magas fokú jártasság a szórendi változatokban
 • kidolgozott mondat- és szövegtagolás

 

Morfológia (alaktan)

 • a kifinomult alaktani sajátosságok kiterjesztett alkalmazása
 • morfémák és alakváltozatok kidolgozott használata szóban és írásban
 • valamennyi szóalkotási mód önálló, pontos alkalmazása
 • összetett toldalékkombinációk magabiztos használata

 

HELYESÍRÁS: a szinthez tartozó kidolgozott írott nyelvhasználat konvenciók szerinti alkalmazása

 

SZÓKINCS (lexika): minden tartományban, változatos kommunikációs helyzetekben és a beszédaktusokat is megvalósító, megfelelően alkalmazott kidolgozott, aktív szókincs, a kollokációkat és frazémákat (állandósult kapcsolatokat) is tartalmazó biztonságos nyelvhasználat, a kulturális reáliák pontos lexikális leképezése és megfelelő használata

 

A BESZÉD MEGÉRTÉSE ÉS KIEJTÉS: a szintnek megfelelő beszédsebességű és szünettagolású, a köznyelvi normától esetlegesen eltérő beszéd megértése, folyékony, természetes beszédprodukció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loading
loading