Jelentkezési tudnivalók

 

Az ECL nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

15 nyelvből lehet ECL vizsgát tenni, de nem minden vizsgaidőszakban van mind a 15 nyelvből vizsga. Akkreditált nyelvvizsgák Magyarországon angolból, németből és magyar mint idegen nyelvből tehetők. Angolból és németből minden vizsgaidőszakban van lehetőség vizsgázni (február, április, június, október és december), a többi vizsganyelvből évente kétszer, pontos időpontokat lásd. itt. A komplex nyelvvizsgán túl (amely az írásbeli és szóbeli részvizsga egyszerre történő letételét jelenti) lehet jelentkezni csak szóbeli vagy csak írásbeli részvizsgára is. Az ECL nyelvvizsgára történő jelentkezés előtt tanácsos a vizsgázóknak elolvasniuk Vizsgaszabályzatot és a Gyakorlati tudnivalókat.

A jelentkezés történhet:

  • az ECL vizsgarendszer honlapján található ONLINE JELENTKEZÉS felületen történhet meg (https://ecl.nyelvvizsgajelentkezes.hu/). Az online jelentkezésre a jelentkezési határidőt megelőző kb. 3 hétben van lehetőség.

Név, lakcím, ill. bármilyen személyi adat megváltozása esetén, a vizsgázó köteles haladéktalanul írásban (elektronikus úton) értesíteni a vizsgahelyet, hogy az a változásokat az adatbázisba átvezethesse. Ennek elmaradása esetén hibás adatok kerülhetnek a bizonyítványba. A bizonyítványok újragyártásának költségét a mulasztó fél fizeti.

Jelentkezés több nyelvre vagy szintre

Az ECL vizsgarendszerben egy vizsgaidőszakon belül lehet jelentkezni különböző nyelvekből különböző szintekre. Adminisztrációs-szervezési okokból nem lehet jelentkezni azonos nyelvből különböző szintekre, vagy különböző nyelvekből azonos szintekre.

Pótjelentkezés

A jelentkezési határidőt követően a vizsgázóknak (pótdíj megfizetése ellenében) lehetőségük van pótjelentkezésre. A pótjelentkezés határidejét a Vizsgaközpont a honlapján teszi közzé.

Pótjelentkezésre kizárólag papíralapú jelentkezési lapon van lehetőség. A pótjelentkezés díja 3.000 Ft, melyet a vizsgahelynek kell befizetni. A kitöltött jelentkezési lapot, a vizsgadíj és a pótjelentkezés díjának befizetéséről szóló bizonylatot a vizsgahelyen kell leadni.

Vizsgadíj

A vizsgadíj összegét a Vizsgaközpont határozza meg. Az aktuális vizsgadíj összege megtalálható a Vizsgaközpont honlapján.

A vizsgadíj befizetése

A befizetett vizsgadíj ellenében a jelentkező jogosult vizsgázni, illetve vizsgáját (külön kérelemre halasztási díj ellenében) egy alkalommal a következő vizsgaidőszakra elhalasztani.

A papíralapú jelentkezéskor a vizsgadíj befizetését annál a vizsgahelynél kell intézni, ahol a jelentkező vizsgázni szándékozik. A díjfizetés módja vizsgahelyenként változhat. Papíralapú jelentkezés esetén a befizetés történhet postai utalványon vagy átutalással, illetve egyes vizsgahelyeken készpénzben. A befizetési igazolást minden esetben csatolni kell a kitöltött jelentkezési laphoz.

Online jelentkezés esetén a vizsgázók saját Vizsgázói oldalukon kapnak tájékoztatást a jelentkezéskor kiválasztott fizetési módnak megfelelően. Online jelentkezés esetén a vizsgadíjat át kell utalni, vagy postai utalványon (mely a vizsgahelyen beszerezhető) be kell fizetni a megadott számlaszámra. Az átutalás igazolását elektronikusan, a postai befizetés eredeti igazoló szelvényét postai úton vagy személyesen el kell juttatni a vizsgahelynek.

A jelentkezés csak a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat beérkezésével válik érvényessé. Amennyiben a befizetési bizonylat a jelentkezési határidő lejártáig nem érkezik be, a vizsgahely törli a jelentkezést.

Számlaigény

A számlaigényt a vizsgára történő jelentkezéskor kell jelezni. Az online vagy papíralapú jelentkezési lapon meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét.

A papíralapú jelentkezéskor a jelentkezési lapot a befizetés napján kell leadni a vizsgahelyen annak érdekében, hogy a számlázási adatokat az adminisztrációs rendszer rögzítse. Postai befizetés esetén amennyiben rendelkezésre áll a vizsgázói azonosító, azt is fel kell tüntetni a befizetési csekk közlemény rovatában.

A jelentkezéssel a vizsgázó elfogadja, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására utólag nincs mód. Ennek elmulasztása esetén a vizsgázó névre szóló befizetési igazolást kap.

A vizsgadíj visszatérítése

A befizetett vizsgadíj nem igényelhető vissza.

A vizsgára jelentkező, de azon meg nem jelent vizsgázó befizetett vizsgadíja elvész, amennyiben a vizsgázó nem él a vizsgahalasztási lehetőséggel. Újabb vizsgára csak a vizsgadíj megismételt befizetésével jelentkezhet.

Amennyiben a vizsgázó halaszthatatlan ok miatt nem tud megjelenni a vizsgán, a vizsgahely írásos kérésre, annak mérlegelése alapján – kielégítő bizonyíték esetén – méltányosságból visszatérítheti a befizetett vizsgadíj 40%-át. Vizsgadíj visszatérítésére irányuló kérelem csak abban az esetben fogadható el, ha azt a vizsgázó legkésőbb a vizsga előtti napig jelzi a vizsgahelynek.

Halasztott vizsga vizsgadíja nem igényelhető vissza.

A vizsgázó értesítése a vizsga időpontjáról és helyszínéről

A vizsgázók legkésőbb a vizsgaidőpont előtt 10 nappal a Vizsgázói oldalukon elektronikusan értesülnek a vizsgabeosztásról. Az értesítő tartalmazza a számítógép által generált vizsgázói azonosítót, továbbá pontos információkat az egyes vizsgarészek helyéről és időpontjáról, valamint a vizsgával és a vizsgán való részvétellel kapcsolatos tudnivalókat (pl. szabályok, szankciók, használható segédeszközök stb.).

loading
loading