Értékelés

A vizsgázók teljesítményét értékelésében minden készség esetében két értékelő értékeli. A vizsgázó minden készségből maximum 25 vizsgapontot szerezhet. Az értékelés során a részben helyes válaszokért részpontok nem adhatók.

Vizsgarészek és pontértékük:

Írásbeli részvizsga Vizsgapontok
Olvasáskészség 25 pont
Íráskészség 25 pont
Szóbeli részvizsga
Beszédértés 25 pont
Beszédkészség 25 pont

 

OLVASÁSKÉSZSÉG

Az olvasáskészség feladatlapok 20 itemet tartalmaznak, az egyes itemek pontértéke 1,25 pont.

Az értékelés során a részben helyes válaszokért részpontok nem adhatók. Amennyiben a válasz olyan elemet tartalmaz, ami nem része a helyes válasznak, az adott válasz hibásnak minősül. A felesleges elemeket tartalmazó bemásolt szöveg(rész) szintén hibás válasznak minősül.

 

ÍRÁSKÉSZSÉG

Az íráskészség vizsgateljesítmények értékelése értékelési skálák segítségével öt értékelési kritérium alapján történik.

Az íráskészség vizsgán a vizsgázó minden értékelési szempontra értékelőnként és feladatonként maximálisan 5 pontot kaphat. Így az íráskészség vizsgarészben a maximálisan elérhető feladatpont 100 pont. A két értékelő által adott pontok számítógépes rögzítése után a számítógépes program számtani középérték számításával határozza meg a vizsgapontokat.

 

Az íráskészség értékelési kritériumai a következők:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)
Írásbeliség (szövegtagolás, központozás és helyesírás)
Szókincs (terjedelm és változatosság)
Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat)
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

 

BESZÉDÉRTÉS

A beszédértés feladatlapok 20 itemet tartalmaznak, az egyes itemek pontértéke 1,25 pont.

Az értékelés során a részben helyes válaszokért részpontok nem adhatók. Amennyiben a válasz olyan elemet tartalmaz, ami nem része a helyes válasznak, az adott válasz hibásnak minősül.

 

BESZÉDKÉSZSÉG

A beszédkészség vizsgateljesítmények értékelése értékelési skálák segítségével öt értékelési kritérium alapján történik.

A beszédkészség vizsgán a vizsgázó minden értékelési szempontra maximálisan 5 pontot kaphat. Így a beszédkészség vizsgarészben maximálisan elérhető vizsgapont 25 pont.

 

A beszédkészség értékelési kritériumai a következők:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)
Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága)
Szókincs (terjedelme és használatának változatossága)
Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat)
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

A beszédkészség vizsgarészben a két értékelő egymástól függetlenül értékel. A vizsga után a vizsgáztatók közös pontszámot állapítanak meg.

 

ÉRTÉKELÉSI SKÁLÁK

 

Az íráskészség értékelési kritériumai

A2 szint

Pontszám

NYELVHELYESSÉG

(morfológia, mondatszerkezet)

ÍRÁSBELISÉG

(szövegtagolás és helyesírás)

SZÓKINCS

(terjedelme és mozgósítása)

STÍLUS

(pragmatikai és szociolingvisztikai árnyaltság)

KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG

(a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

5 Helyesen használja a szinten elvárt, egyszerű nyelvtani szerkezeteket.* A kisebb tipikus alaktani és mondatszerkezeti hibák ellenére mondanivalója világos. A bekezdésekre tagolás megfelelő. A minimális számú helyesírási és központozási hiba ritkán zavarja a megértést. A témához szükséges szókincset megfelelően használja. Csak néhány esetben fordul elő lexikai pontatlanság. Többnyire logikus a tartalom elrendezése. Az egyszerű formákat és mondatokat a leggyakoribb kötőszavakkal helyesen köti össze. Ismeri és jól használja a műfaji követelményeknek megfelelő stílust. Az összes irányítási szempontot megfelelő terjedelemben dolgozta ki.
4 Ha az írásbeli produkció meghaladja a 3-as pontszámnál leírt teljesítményt, de nem feleltethető meg pontosan az 5-ös minősítéssel, akkor 4 pont az értékelés.
3 A szinten elvárt, egyszerű szerkezeteket többnyire helyesen használja. Az esetenként előforduló alapvető nyelvtani hibák ritkán nehezítik a megértést. A bekezdésekre tagolás többnyire követi a tartalmat. A helyesírás és a központozás nem hibátlan, de még elfogadható. A hibák csak helyenként zavarják a megértést. Szókincse elegendő az egyszerű és alapvető kommunikációs helyzetekhez. A szóismétlések és a hibák csak kis mértékben nehezítik a megértést. Megfelelően szervezi a tartalmat. A kötőszavak használata kielégítő. A stílus többnyire megfelel a műfaj követelményeinek. Legalább két irányítási szempontot megfelelő terjedelemben dolgozott ki, a többit csak részlegesen. Előfordul a feladatba nem illő tartalom, de a szöveg többnyire kielégítő.
2 Ha az írásbeli produkció nem pontosan feleltethető meg a 3-as pontszámnál leírt teljesítménnyel, de felülmúlja az 1-es minősítést, akkor 2 pont az értékelés.
1 A szinten elvárt, egyszerű szerkezeteket számos hibával használja. Emiatt nehezen követhető és gyakran félreérthető a mondanivaló. A nem megfelelő szövegtagolás miatt a tartalom alig követhető. A központozás következetlen. Sok a helyesírási hiba, ezek többsége értelemzavaró. Szűk terjedelmű szókincsét nagyon korlátozott módon használja. A számos lexikai hiba lehetetlenné teszi a megértést. A szöveg felépítése nem megfelelő, a mondatok esetlegesen követik egymást. Szinte nem használ kötőelemeket, a stílus nem megfelelő. A feladat befejezetlen. Részben félreértette a feladatot. A megoldásban sok az oda nem illő tartalom.
0 Ha a vizsgázó által nyújtott teljesítmény nem éri el az 1-es pontszámnál leírtakat, és az írásbeli produkció értékelhetetlenül kevés, vagy követhetetlen, vagy irreleváns, akkor 0 pont az értékelés. Amennyiben a kommunikatív hatékonyságra a vizsgázó 0 pontot kap, akkor a teljes produktum 0 pontosnak számít.

* Lásd Tesztírói útmutató

Az íráskészség értékelési kritériumai

B1 szint

Pontszám

 

NYELVHELYESSÉG

(morfológia, mondatszerkezet)

 

ÍRÁSBELISÉG

(szövegtagolás és helyesírás)

 

SZÓKINCS

(terjedelme és mozgósítása)

 

STÍLUS

(pragmatikai és szociolingvisztikai árnyaltság)

 

KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG

(a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

 

 

5

A szinten elvárt nyelvtani szerkezeteket* változatosan és helyesen használja. A kisebb morfológiai és mondatszerkezeti hibák nem akadályozzák a megértést. A bekezdésekre tagolás jó, a központozás helyes, nincsenek értelemzavaró helyesírási hibák. A témához tartozó szókincset hatékonyan és helyesen használja. Ismeretlen témák esetén még előfordulnak körülírások.

A szöveg jól szerkesztett, logikusan felépített. A kötőelemek használata megfelelő, a stílus teljes mértékben megfelel a műfaji követelményeknek.

 

Az összes irányítási szempontot megfelelő terjedelemben dolgozta ki. A témával kapcsolatos gondolatait, véleményét hatékonyan fejtette ki.
4 Ha az írásbeli produkció meghaladja a 3-as pontszámnál leírt teljesítményt, de nem feleltethető meg pontosan az 5-ös minősítéssel, akkor 4 pont az értékelés.

 

 

3

A szinten elvárt nyelvtani szerkezeteket kellő helyességgel használja. Többször előfordulnak morfológiai és mondatszerkezeti hibák, de ezek csak kis mértékben nehezítik a megértést. A szöveg elrendezése, a helyesírás és a központozás elég helyes ahhoz, hogy a tartalom többnyire követhető legyen. A hibák ritkán nehezítik a megértést. A szókincs terjedelme elegendő a feladat megoldásához. Némi körülírás és szótévesztés előfordul, de ez nem zavarja a megértést. A tartalom elrendezése többnyire megfelelő. Általában jól használja a kötőelemeket, a stílus a kisebb hiányosságok ellenére nagyrészt megfelel a műfaji követelményeknek. Két irányítási szempontot megfelelő terjedelemben dolgozott ki, a többit részlegesen. Előfordulnak oda nem illő részek, de a megoldás többnyire kielégítő.
2 Ha az írásbeli produkció nem pontosan feleltethető meg a 3-as pontszámnál leírt teljesítménnyel, de felülmúlja az 1-es minősítést, akkor 2 pont az értékelés.

 

 

 

1

A szinten elvárt nyelvtani szerkezeteket korlátozottan és gyakran hibásan használja. Az elfogadhatatlan számú pontatlanság súlyosan akadályozza a megértést. A szöveg nem megfelelően tagolt bekezdésekre, a helyesírás és a központozás helytelen, sok esetben értelemzavaró. A szókincs terjedelme korlátozott, megválasztása nem felel meg a témának. A téves szóhasználat és a gyakori szóismétlés nagyon megnehezíti a megértést. A tartalom elrendezése esetleges. Alig használ kötőelemeket, gyakran nem odaillő kötőszavakat használ. A stílus nem a műfaji követelményekhez illő.

A feladat befejezetlen. Részben félreértette a feladatot. A megoldásban sok az oda nem illő tartalom.

 

0 Ha a vizsgázó által nyújtott teljesítmény nem éri el az 1-es pontszámnál leírtakat, és az írásbeli produkció értékelhetetlenül kevés, vagy követhetetlen, vagy irreleváns, akkor 0 pont az értékelés. Amennyiben a kommunikatív hatékonyságra a vizsgázó 0 pontot kap, akkor a teljes produktum 0 pontosnak számít.

* Lásd Tesztírói útmutató

Az íráskészség értékelési kritériumai

B2 szint

Pontszám

 

NYELVHELYESSÉG

(morfológia, mondatszerkezet)

 

ÍRÁSBELISÉG

(szövegtagolás és helyesírás)

 

SZÓKINCS

(terjedelme és mozgósítása)

 

STÍLUS

(pragmatikai és szociolingvisztikai árnyaltság)

 

KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG

(a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

 

 

5

Magabiztosan, változatosan használja a szinten elvárt nyelvtani szerkezeteket.* Nagyon kevés a pontatlanság (mondatszerkezeti hiba). A szöveg elrendezése és bekezdésekre tagolása jó. A helyesírásban és a központozásban csak néhány apró, nem értelemzavaró hiba figyelhető meg. A témához illő gazdag és választékos szókincset pontosan használja. Kerüli a szóismétléseket, néhány idiómát is használ. Gondolatainak elrendezése világos és ésszerű, követi a műfaji követelményeket. A kötőelemeket hatékonyan használja. Az összes irányítási szempontot megfelelő terjedelemben dolgozta ki. A témával kapcsolatos gondolatait, véleményét hatékonyan fejezte ki.
4 Ha az írásbeli produkció meghaladja a 3-as pontszámnál leírt teljesítményt, de nem feleltethető meg pontosan az 5-ös minősítéssel, akkor 4 pont az értékelés.

 

 

3

A szinten elvárt szerkezeteket megfelelően használja. Időnként előfordulnak alaktani és mondatszerkezeti hibák, de ezek nem akadályozzák a megértést. A szöveg bekezdésekre tagolása csak részben megfelelő. A központozásban és a helyesírásban számos hiba fordul elő, de ezek többnyire nem értelemzavaróak. Szókincse általában pontos, de néha körülírásokra kényszerül. Alkalmankénti téves szóválasztás előfordul, de ez nem zavarja a megértést. Általában megfelelően rendezi el gondolatait, a kötőelemeket többnyire helyesen használja. A szöveg felépítése világos. A stílus megfelel a műfaji követelményeknek. Két irányítási szempontot megfelelő terjedelemben dolgozott ki, a többi szempontot részlegesen. Előfordulnak oda nem illő részek, de a szöveg többnyire kielégítő.
2 Ha az írásbeli produkció nem pontosan feleltethető meg a 3-as pontszámnál leírt teljesítménnyel, de felülmúlja az 1-es minősítést, akkor 2 pont az értékelés.

 

 

 

1

Korlátozottan használja a szinten elvárt nyelvtani szerkezeteket. Számos értelemzavaró morfológiai és mondatszerkezeti hiba fordul elő. A szöveg nincs bekezdésekre tagolva. A központozás következetlen. Feltűnően sok a helyesírási hiba, amelyek gyakran akadályozzák a megértést. Szókincse meglehetősen korlátozott. Viszonylag sok a téves szóhasználat és/vagy az indokolatlan ismétlés. A feltűnő körülírások és jelentésbeli hibák gyakran akadályozzák a megértést. A gondolatok között alig van logikai kapcsolat, emiatt a tartalom nehezen követhető. A szövegből hiányoznak az összekötő elemek. A stílus nem felel meg a műfaji követelményeknek. A feladat befejezetlen. Félreértette a feladatot. A megoldásban sok az oda nem illő tartalom.
0 Ha a vizsgázó által nyújtott teljesítmény nem éri el az 1-es pontszámnál leírtakat, és az írásbeli produkció értékelhetetlenül kevés, vagy követhetetlen, vagy irreleváns, akkor 0 pont az értékelés. Amennyiben a kommunikatív hatékonyságra a vizsgázó 0 pontot kap, akkor a teljes produktum 0 pontosnak számít.

* Lásd Tesztírói útmutató

Az íráskészség értékelési kritériumai

C1 szint

Pontszám

NYELVHELYESSÉG

(morfológia, mondatszerkezet)

ÍRÁSBELISÉG

(szövegtagolás és helyesírás)

SZÓKINCS

(terjedelme és mozgósítása)

STÍLUS

(pragmatikai és szociolingvisztikai árnyaltság)

KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG

(a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

 

 

5

A nyelvtani szerkezetek* széles skáláját igényesen és hatékonyan használja. Nagyon ritkán fordulnak elő kisebb hibák.

Igényes mondatszerkesztés, a szöveg bekezdésekre tagolt (a központozás következetes).

Kevés számú kisebb helyesírási hiba előfordulhat.

A témához illő, széles körű és árnyalt szókincs igényes használata. Jól alkalmazott idiomatikus kifejezések és állandósult szókapcsolatok. Az ismétléseket könnyen elkerüli szinonimákkal. A gondolatok és a tartalmi alegységek elrendezése hatékony. A mondanivaló megszervezése világos és logikus. A szöveg összefüggő és a stílus maximálisan megfelel a műfaji követelményeknek. Az összes irányítási szempontot megfelelő terjedelemben dolgozta ki. A tartalmi elemek és a vélemény kifejtése hatékony és a témához illő.
4 Ha az írásbeli produkció meghaladja a 3-as pontszámnál leírt teljesítményt, de nem feleltethető meg pontosan az 5-ös minősítéssel, akkor 4 pont az értékelés.

 

 

3

A nyelvtani szerkezeteket általában helyesen és választékosan használja. Néhány kisebb morfológiai pontatlanság előfordulhat, de ezek nem értelemzavaróak. Elvétve előforduló következetlenség a mondatszerkesztésben és a bekezdésekre tagolásban (központozásban). Néhány kisebb helyesírási hiba előfordul. Témához illő széles szókincs, az esetleges lexikai hiányosságokat körülírások hidalják át. Az idiomatikus kifejezések és állandósult szókapcsolatok használata megfelelő. A tartalom megszervezése megfelelő. A kötőszavak és az összekötő elemek használata megfelelő. A szöveg szerkezete világos, az összefüggésekben néhány kisebb pontatlanság fordul elő. A stílus megfelel a műfaji követelményeknek. Két irányítási szempontot megfelelő terjedelemben dolgozott ki, a másik kettő kidolgozása részleges. Előfordulhatnak oda nem illő részek, de a szöveg egésze többnyire kielégítő.
2 Ha az írásbeli produkció nem pontosan feleltethető meg a 3-as pontszámnál leírt teljesítménnyel, de felülmúlja az 1-es minősítést, akkor 2 pont az értékelés.

 

 

 

1

A nyelvtani szerkezetek korlátozott és gyakran hibás használata jellemző. A nyelvi normák megszegése gyakran nehezíti a megértést. A mondatszerkesztés és a bekezdésekre tagolás ellehetetleníti a megértést (elégtelen a központozás). Számos súlyos helyesírási hiba fordul elő. A témához képest korlátozott a szókincs terjedelme. Gyakori szóismétlések és/vagy lexikai hibák nehezítik a megértést. A tartalom elrendezése nem megfelelő, a mondatok nem kapcsolódnak egymáshoz. Számos nem oda illő kötőszó fordul elő. A stílus nagyrészt vagy egyáltalán nem felel meg a műfaji követelményeknek. A feladat befejezetlen. Félreértette a feladatot. Sok oda nem illő tartalom fordul elő.
0 Ha a vizsgázó által nyújtott teljesítmény nem éri el az 1-es pontszámnál leírtakat, és az írásbeli produkció értékelhetetlenül kevés, vagy követhetetlen, vagy irreleváns, akkor 0 pont az értékelés. Amennyiben a kommunikatív hatékonyságra a vizsgázó 0 pontot kap, akkor a teljes produktum 0 pontosnak számít.

* Lásd Tesztírói útmutató

 

A beszédkészség értékelési kritériumai

A2 szint

Pontszám

NYELVHELYESSÉG

(morfológia és mondatszerkezet)

SZÓBELISÉG

(kiejtés és prozódia; a beszéd folyamatossága)

SZÓKINCS

(terjedelme és mozgósítása)

STÍLUS

(pragmatikai és szociolingvisztikai árnyaltság)

KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG

(a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

5 Helyesen használja a szinten elvárt, egyszerű nyelvtani szerkezeteket,* a kisebb tipikus morfológiai és mondatszerkezeti hibák ellenére mondanivalója világos.

Az idegen akcentus ellenére jól érthető a beszéd, többnyire megfelelő a szóhangsúly és az intonáció.

Jó beszédtempó, kevés szünettel.

Jól használja szókincsét konkrét, ismerős, mindennapi témákban. A témához tartozó fordulatokat helyesen alkalmazza, csak néhány esetben fordul elő lexikai pontatlanság. Hatékonyan használja a legegyszerűbb társalgási fordulatokat. A leggyakoribb kötőszavakat helyesen alkalmazza a szócsoportok és egyszerű mondatok összekapcsolására. Maximális hatékonysággal képes a szinten elvárt egyszerű társalgás követésére és/vagy fenntartására. A begyakorolt, mindennapi témákban eredményes információcserét tud fenntartani, egyszerű, összefüggő leírást tud adni.
4 Ha a szóbeli produkció meghaladja a 3-as pontszámnál leírt teljesítményt, de nem feleltethető meg pontosan az 5-ös minősítéssel, akkor 4 pont az értékelés.
3

A szinten elvárt, egyszerű nyelvtani szerkezeteket többnyire helyesen használja.

Az esetenként előforduló alapvető hibák nem zavarják a megértést.

 

Az idegen akcentus ellenére érthető beszéd, a hangsúlyozásban és intonációban kevés hiba van. Bár a beszédfolyamatot szünetek szakítják meg, a beszédtempó elfogadható. Az egyszerű, alapvető kommunikációs szükségletekhez elegendő szókincse van, a lexikai pontatlanságok és a szóismétlések csak kis mértékben nehezítik a megértést.

Az egyszerű kötőszavakat többnyire megfelelően alkalmazza a szócsoportok és egyszerű mondatok összekapcsolására.

A beszéd stílusa megfelel az egyszerű hétköznapi társalgási normáknak. Az udvariassági formák használata nem mindig megfelelő. Kisebb hiányosságokkal képes a szinten elvárt egyszerű társalgás követésére és/vagy fenntartására.

A témához kapcsolódó egyszerű és kielégítő információcsere jön létre.

Egyszerű és rövid leírást tud adni, a nehézségek külső segítséggel elháríthatók, a tartalmi ismétlések nem zavaróak.

2 Ha a szóbeli produkció nem pontosan feleltethető meg a 3-as pontszámnál leírt teljesítménnyel, de felülmúlja az 1-es minősítést, akkor 2 pont az értékelés.
1 A szinten elvárt, egyszerű nyelvtani szerkezeteket számos hibával használja. Mondanivalója alig követhető, gyakran félreérthető. A megértést akadályozó idegen akcentus, gyakori hangsúlyozási és intonációs hibák. Lassú és akadozó beszédtempó, önállótlan beszédfolyamat. Szűk terjedelmű szókincsét korlátozott módon használja, így az nem elegendő az alapvető kommunikációs helyzetekhez. Számos lexikai hiba teszi lehetetlenné a megértést.

A szövegszervezés nem megfelelő, nem követhető, a kötőszavak használata hibás.

Nem képes a szinten elvárt egyszerű társalgás követésére és/vagy fenntartására.

Nem képes egyszerű és közvetlen információcserére. Nem képes rövid és alapvető leírást adni a témához kapcsolódó eseményekről, tárgyakról.

A mondanivaló összefüggéstelen, alig valósul meg a kommunikáció.

0 Ha a vizsgázó által nyújtott teljesítmény nem éri el az 1-es pontszámnál leírtakat, és a beszédprodukció vagy túl kevés, vagy követhetetlen, vagy irreleváns, akkor 0 pont az értékelés.

* Lásd Beszédkészség-vizsgáztatói útmutató

 

A beszédkészség értékelési kritériumai

B1 szint

Pontszám

 

NYELVHELYESSÉG

(morfológia és mondatszerkezet)

 

SZÓBELISÉG

(kiejtés és prozódia; a beszéd folyamatossága)

 

SZÓKINCS

(terjedelme és mozgósítása)

 

STÍLUS

(pragmatikai és szociolingvisztikai árnyaltság)

 

KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG

(a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

5 Jól használja a szinten elvárt szerkezeteket,* az előforduló kisebb morfológiai és mondatszerkezeti hibák nem akadályozzák a kommunikációt.

Jól érthető beszéd, többnyire megfelelő szóhangsúly és intonáció.

Jó beszédtempó, kevés szünettel.

 

A saját mindennapi életével és a témával kapcsolatos, megfelelő terjedelmű szókincsét helyesen és hatékonyan használja. Ismeretlen témák esetén előfordulhatnak körülírások.

Maximális hatékonysággal képes a szinten elvárt mindennapi társalgás követésére és/vagy fenntartására.

A szövegkohéziós elemeket jól használja, a gondolatmenete, könnyen követhető.

Az udvariassági formulákat jól használja.

A témához kapcsolódó társalgást magabiztosan követni tudja, hatékonyan vesz részt az információcserében. Az egyszerű és tárgyszerű információk átadása pontos.
4 Ha a szóbeli produkció meghaladja a 3-as pontszámnál leírt teljesítményt, de nem feleltethető meg pontosan az 5-ös minősítéssel, akkor 4 pont az értékelés.
3 A szinten elvárt szerkezeteket elfogadható helyességgel használja. Még előfordulnak kisebb morfológiai és mondatszerkezeti hibák, de ezek csak kis mértékben befolyásolják a megértést. Megfelelően érthető beszéd (érezhető akcentussal), prozódiai hibák. Megfelelő beszédtempó; néhány helytelen szünet.

A mindennapi élettel kapcsolatos témákban elegendő szókinccsel rendelkezik. Körülírás és szótévesztés még előfordul, de ezek nem akadályozzák a kommunikációt.

 

Kisebb hiányosságokkal képes a szinten elvárt mindennapi társalgás követésére és/vagy fenntartására.

Gondolatait lineárisan, logikusan össze tudja kapcsolni.

Megfelelően alkalmazza az udvariasság fontosabb nyelvi eszközeit.

Mondanivalóját többnyire világosan/érthetően fejezi ki, kevés tartalmi pontatlanság és ismétlés fordul elő. Véleményét, érzelmeit általában pontosan fejezi ki. Kisebb, segítséggel elhárítható nehézségek még előfordulnak.
2 Ha a szóbeli produkció nem pontosan feleltethető meg a 3-as pontszámnál leírt teljesítménnyel, de felülmúlja az 1-es minősítést, akkor 2 pont az értékelés.
1 A szinten elvárt szerkezeteket korlátozottan és számos hibával használja Az elfogadhatatlan számú pontatlanság akadályozza a kommunikációt. Erősen akcentusos beszéd, értelemzavaró prozódiai (hangsúly és intonációs) hibák. Lassú és akadozó beszédtempó, önállótlan beszédfolyamat. Korlátozott terjedelmű szókincs, amely nem elegendő a mindennapi élettel kapcsolatos témák kifejtéséhez. Gyakori a szóismétlés. Súlyos jelentéstani hibák. Gondolatmenete nagyon nehezen vagy alig követhető. A kötőszavak használata esetleges. Nem vagy csak nehezen képes követni és/vagy fenntartani a szinten elvárt mindennapi társalgást. A feladat befejezetlen. Gyakoriak a körülírások, vagy a külső segítség ellenére az információcsere alig valósul meg.
0 Ha a vizsgázó által nyújtott teljesítmény nem éri el az 1-es pontszámnál leírtakat, és a beszédprodukció vagy túl kevés, vagy követhetetlen, vagy irreleváns, akkor 0 pont az értékelés

* Lásd Beszédkészség-vizsgáztatói útmutató

 

A beszédkészség értékelési szempontjai

B2 szint

 

Pontszám

NYELVHELYESSÉG

(morfológia és mondatszerkezet)

SZÓBELISÉG

(kiejtés és prozódia; a beszéd folyamatossága)

SZÓKINCS

(terjedelme és mozgósítása)

STÍLUS

(pragmatikai és szociolingvisztikai árnyaltság)

KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG

(a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

5 A szinten elvárt nyelvtani szerkezetek* helyes és magabiztos használata.  Nagyon kevés a pontatlanság (mondatszerkezeti hiba).

Enyhe akcentus, természetes intonáció,

folyamatos beszéd, önálló közlésfolyamat.

A témához kapcsolódó széles és választékos szókincsét pontosan használja. Kerüli a szóismétléseket, idiómákat is használ.

Maximális hatékonysággal képes a szinten elvárt társalgás követésére és/vagy fenntartására.

Könnyen követhető, világos a tartalom elrendezése, az összekötő elemek használata hatékony. Az együttműködési stratégiákat hatékonyan alkalmazza. A formális és informális stílust magabiztosan használja.

A témákhoz kapcsolódó mondanivalóját természetes módon fejti ki. Érvelése magabiztos. Az interakció folyamatos, természetes.
4 Ha a szóbeli produkció meghaladja a 3-as pontszámnál leírt teljesítményt, de nem feleltethető meg pontosan az 5-ös minősítéssel, akkor 4 pont az értékelés.
3 Megfelelően használja a szinten elvárt nyelvtani szerkezeteket. Kisebb morfológiai és mondatszerkezeti hibák még előfordulnak, de ezek nem vezetnek félreértésekhez. Hallhatóan akcentusos beszéd, csaknem természetes hanglejtés. A beszédtempó egyenletes, néhány szünettel. Szókincse általában pontos, bár néha körülírásra szorul. Időnként téves szóválasztás előfordul, de ez nem zavarja a megértést. Általában megfelelően el tudja kezdeni, fenntartani és befejezni, illetve követni a szinten elvárt társalgást. A kohéziós eszközök meghatározott körét rendszerint megfelelő módon használja. Mondanivalója könnyen követhető, de ha hosszabban beszél, a tartalmi összefüggések időnként hiányosak. A témához kapcsolódó leírása és beszéde világos és kellően részletes. Az információcsere általában folyamatos és természetes, csak néha akadozik.
2 Ha a szóbeli produkció nem pontosan feleltethető meg a 3-as pontszámnál leírt teljesítménnyel, de felülmúlja az 1-es minősítést, akkor 2 pont az értékelés.
1 A szinten elvárt nyelvtani szerkezetek nagyon korlátozott használata, gyakori hibák. A morfológiai és mondatszerkezeti hibák akadályozzák a megértést.

A beszédtempó lassú, akadozó. Erősen idegen akcentus, kiejtés és a megértést nehezítő hanglejtés.

 

Meglehetősen korlátozott  szókincs. Viszonylag sok a téves szóhasználat és/vagy az indokolatlan ismétlés. A feltűnő körülírások és jelentésbeli hibák akadályozzák a megértést.

Csak nehezen képes követni és/vagy fenntartani a szinten elvárt társalgást.

Mondanivalója összefüggéstelen és nehezen követhető. Gyakran, esetenként súlyosan megsérti a nyelvi udvariassági szabályokat.

Az információcsere akadozik, a téma kifejtése a gyakori külső segítség ellenére is pontatlan.

A témához kapcsolódó mondanivalója erősen korlátozott.

0 Ha a vizsgázó által nyújtott teljesítmény nem éri el az 1-es pontszámnál leírtakat, és a beszédprodukció vagy túl kevés, vagy követhetetlen, vagy irreleváns, akkor 0 pont az értékelés

* Lásd Beszédkészség-vizsgáztatói útmutató

A beszédkészség értékelési szempontjai

C1 szint

Pont-
szám

NYELVHELYESSÉG

(morfológia és mondatszerkezet)

SZÓBELISÉG

(kiejtés és prozódia; a beszéd folyamatossága)

SZÓKINCS

(terjedelme és mozgósítása)

STÍLUS

(pragmatikai és szociolingvisztikai árnyaltság)

KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG

(a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

5

Változatosan és igényesen használja a szinten elvárt nyelvtani szerkezeteket.* Kisebb, alig észrevehető hibák előfordulhatnak.

 

 

Kiválóan érthető, szinte akcentus nélküli beszéd. Gördülékeny, természetes beszédtempó, önálló beszédfolyamat.

 

 

A témának megfelelő gazdag és árnyalt szókincsét igényesen használja. Jól alkalmazza az idiomatikus kifejezéseket, állandósult szókapcsolatokat. A szóismétléseket szinonimák segítségével könnyen elkerüli.

Maximális hatékonysággal képes a szinten elvárt összetett társalgás követésére és/vagy fenntartására.

Világos gondolatmenet, gördülékeny beszéd, a kohéziós eszközök széles körének hatékony használata. A regiszter, a stílus és beszédstratégia a témához illő.

Gondolatait könnyedén, részletesen, korlátozás nélkül fejti ki. Az információcsere gördülékeny, az esetleges kommunikációs nehézségeket könnyedén áthidalja.
4 Ha a szóbeli produkció meghaladja a 3-as pontszámnál leírt teljesítményt, de nem feleltethető meg pontosan az 5-ös minősítéssel, akkor 4 pont az értékelés.
3 A szinten elvárt nyelvtani szerkezeteket megfelelően és változatosan használja. Kisebb morfológiai pontatlanság előfordulhat, de ez nem nehezíti a megértést.

A kiejtés és a hanglejtés természetes, alig érezhető akcentus.

A beszédtempó egyenletes, a beszédfolyamat önálló, a kisebb szünetek nem zavaróak.

A témának megfelelő szókincse gazdag, esetleges lexikai hiányosságait körülírásokkal könnyedén áthidalja. Az idiomatikus kifejezéseket és állandósult szókapcsolatokat megfelelően használja. A téma kifejtése során a gondolatok és érvek elrendezése megfelelő. A kohéziós elemek használata többnyire változatos és megfelelő. Az együttműködési stratégiákat hatékonyan alkalmazza, többnyire megfelelő hatékonysággal képes a szinten elvárt összetett társalgás követésére és/vagy fenntartására. A témához kapcsolódó gondolatait megfelelően, kellő részletességgel fejti ki, mondanivalóját alig kell korlátoznia. Kevés tartalmi ismétlés fordul elő.
2 Ha a szóbeli produkció nem pontosan feleltethető meg a 3-as pontszámnál leírt teljesítménnyel, de felülmúlja az 1-es minősítést, akkor 2 pont az értékelés.
1 A szinten elvárt nyelvtani szerkezetek korlátozott és gyakran hibás használata jellemző. A hibák több esetben zavarják a megértést. Nehezen érthető, erősen akcentusos beszéd. Lassú beszédtempó, önállótlan beszédfolyamat. A témához képest korlátozott, egysíkú a szókincs. A gyakori szóismétlések és alapvető lexikai hibák nehezítik a megértést.

A szinten elvárt beszédstratégiákat korlátozottan, elégtelenül használja.

Nem vagy csak korlátozottan képes összetett társalgás követésére és/vagy fenntartására.

A kohéziós eszközök használata esetleges, a mondanivaló szervezése nem kielégítő.

Súlyos hibák a stílusrétegek használatában.

A témához kapcsolódó mondanivalója erősen korlátozott, gyakoriak az ismétlések. Az információcsere akadozik, a tartalom nem felel meg a témának.
0 Ha a vizsgázó által nyújtott teljesítmény nem éri el az 1-es pontszámnál leírtakat, és a beszédprodukció vagy túl kevés, vagy követhetetlen, vagy irreleváns, akkor 0 pont az értékelés

* Lásd Beszédkészség-vizsgáztatói útmutató

 

 

loading
loading