Gyakran feltett kérdések

 

Hány éves kortól lehet ECL vizsgát tenni?

A magyarországi akkreditációs szabályok értelmében államilag elismert nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

Milyen nyelvből lehet ECL nyelvvizsgát tenni?

Az ECL nyelvvizsga angol, bolgár, cseh, francia, héber, horvát, lengyel, magyar, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb és szlovák nyelvből tehető le.

Az angol, a magyar és a német vizsga Magyarországon államilag elismert, akkreditált vizsga. A többi vizsganyelvből letett sikeres vizsga esetén a vizsgázók nemzetközi nyelvvizsga bizonyítványt kapnak, mely kiegészítő vizsga nélkül honosítható.

Mit jelent a honosítás?

A honosítás a nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi elismertetése. A bolgár, cseh, francia, héber, horvát, lengyel, olasz, orosz, román, spanyol, szerb és szlovák nyelvből megszerzett nemzetközi ECL bizonyítvány kiegészítő vizsga nélkül az Oktatási Hivatalnál honosítható, így az a felvételi eljárásban többletpontként beszámítható. A honosítás ügyintézési határideje 8 naptári nap, melybe a határozat postázása nem tartozik bele.

További információ a honosítás menetéről:

https://nyak.oh.gov.hu/doc/honositas/honositas_nyelv.asp

Milyen szinteken lehet ECL nyelvvizsgát tenni?

Az ECL nyelvvizsga a Közös Európai Referenciakeret szintjeihez illesztett, szintező típusú, általános nyelvvizsga. ECL nyelvvizsgát a következő szinteken lehet tenni: A2 (belépőfok), B1 (alapfok), B2 (középfok), C1 (felsőfok). Magyar és német nyelvből mind a négy szint akkreditált, angol nyelvből a B1, B2 és C1 szint akkreditált Magyarországon.

Mikor tehetek nyelvvizsgát?

Az ECL nyelvvizsga írásban mért készségeire (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés) vonatkozó vizsgaidőpontokat a Vizsgaidőpontok menüpontban találja. A beszédkészség vizsga napja ettől eltérhet.

A beszédkészség vizsgarész időpontja megegyezik az írásban mért készség napjával?

Egyes vizsgahelyeinken a beszédkészség vizsgarész időpontja és az írásban mért készségek (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés) időpontja eltérhet.

Hol tehetek ECL vizsgát?

A magyarországi, illetve a külföldi vizsgahelyeket az ECL vizsgahelyek menüpontban találja.

Hogyan tudok jelentkezni?

Az ECL nyelvvizsgára való jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány letölthető a honlapról, illetve beszerezhető valamennyi ECL vizsgahelyen is. A vizsgára online is lehet jelentkezni.

A vizsgadíjat annál a vizsgahelynél kell befizetni, ahol a vizsgázó vizsgázni szeretne. A befizetést igazoló eredeti csekkszelvényt vagy nyugtát csatolni kell a kitöltött jelentkezési laphoz. Online jelentkezés esetén a vizsgadíjat át kell utalni, vagy csekken be kell fizetni a kiválasztott vizsgahely számlájára. Az átutalás másolatát, illetve a befizetési csekk eredeti igazoló szelvényét el kell küldeni a vizsgahelynek legkésőbb a jelentkezési határidőig.

A befizetett vizsgadíj nem igényelhető vissza. A befizetett vizsgadíj ellenében a jelentkező jogosult vizsgázni, illetve vizsgáját egy alkalommal, a halasztási díj befizetése után, a következő vizsgaidőszakra elhalasztani. A vizsgadíj befizetése után a vizsgázó a vizsgaidőpontot egyszer – legkésőbb az írásbeli vizsgát követő 10 napon belül – halaszthatja.

Ha lekéstem a jelentkezési határidőt, van lehetőségem pótjelentkezésre?

Van lehetőség pótjelentkezésre, eljárási díj ellenében. A pótjelentkezéssel kapcsolatban azzal a vizsgahellyel kell felvenni a kapcsolatot, ahova a vizsgázó jelentkezni szeretne. A vizsgahelyek elérhetősége az ECL vizsgahelyek menüpont alatt található.

Hogyan fizethetem be a vizsgadíjat?

A vizsgadíj befizetése vizsgahelyenként eltérő, ezért kérjük, hogy a befizetéssel kapcsolatban közvetlenül azzal a vizsgahellyel vegye fel a kapcsolatot, ahol vizsgázni szeretne.

Rózsaszín csekken nem fizethető be a vizsgadíj.

Fontos, hogy minden esetben akkor válik érvényessé a jelentkezés, ha a jelentkező a befizetés igazolását a kiválasztott vizsgahelyre a jelentkezési határidőig eljuttatja.

Hogyan tudok számlát kérni a befizetett vizsgadíjról?

A számlaigényt a vizsgára történő jelentkezéskor kell jelezni. Az online vagy papíralapú jelentkezési lapon meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét.

A papír alapon történő jelentkezéskor a jelentkezési lapot a befizetés napján kell leadni a vizsgahelyen annak érdekében, hogy a vizsgahely ügyintézője a számlázási adatokat az adminisztrációs rendszerben rögzítse. Postai befizetés esetén amennyiben rendelkezésre áll a vizsgázói azonosító, azt is fel kell tüntetni a befizetési csekk közlemény rovatában.

A jelentkezéssel a vizsgázó elfogadja, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására utólag nincs mód. Ennek elmulasztása esetén a vizsgázó névre szóló befizetési igazolást kap.

Ha komplex vizsgára jelentkeztem, halaszthatom-e a vizsgámnak csak az egyik részét?

Nem, vizsgahalasztás csak arra a vizsgatípusra kérhető, melyre a vizsgázó eredetileg jelentkezett.

Hogyan biztosítják a fogyatékkal élőknek a megfelelő körülményeket?

A fogyatékkal élő vizsgázók, amennyiben fogyatékosságukat (orvos)szakértői véleménnyel alátámasztják, egyedi eljárásra jogosultak és az ECL vizsgahelyhez benyújtott kérelem alapján egyedi eljárással vizsgázhatnak.

Az egyedi eljáráshoz szükséges kérelem nyomtatott formában elérhető a vizsgahelyeken és az ECL Vizsgaközpontban, valamint elektronikusan a Vizsgaközpont honlapján.

A fogyatékkal élő, illetve a sajátos nevelési igényű vizsgázóknak a vizsgára jelentkezés határidejéig szükséges eljuttatniuk az egyedi eljárásra vonatkozó kérelmet a választott vizsgahelyre. A kérelemben a vizsgázó megfogalmazhatja, hogy milyen segítségre van szüksége a vizsgán, illetve jelezheti a laptophasználatra vonatkozó igényét. A kérelemhez minden esetben csatolni kell az (orvos)szakértői véleményt. Utólagosan leadott (orvos)szakértői vélemény alapján egyedi eljárás nem igényelhető. Ez esetben csak arra van lehetőség, hogy a vizsgázó díjmentesen halaszthatja vizsgáját a következő vizsgaidőszakra.

Egyedi eljárás esetén nem történik tartalmi módosítás a vizsgaanyagban. A módosítás kizárólag formai. További információ a Fogyatékkal élő vizsgázók vizsgáztatása menüpontban.

Milyen témakörök vannak a vizsgán?

Az ECL nyelvvizsgán elvárt témaköröket adott szintekre bontva a Témakörök menüpontban található táblázat tartalmazza.

Milyen segédanyagokhoz lehet hozzájutni?

A Gyakorló és felkészítő könyvek menüpontban találhatók a megrendelhető kiadványok, amelyek segítséget nyújtanak minden nyelvvizsgára készülőnek.

Mi a nyelvvizsga menete?

Az írásban teljesített vizsgarészek (olvasáskészség, íráskészség és beszédértés) a Vizsgaközpont által kijelölt vizsganapon egységes időpontban kezdődnek minden vizsgahelyen. Komplex vizsga esetében a vizsga az írásbeli részvizsgával (olvasáskészség és íráskészség vizsgarészekkel) kezdődik, melyet szünet után követ a beszédértés vizsgarész.

A beszédkészség vizsgarészre az írásban mért készségek (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés) vizsgáit követő 2 hétben kerülhet sor. A beszédkészség vizsgarész a vizsgahely által készített beosztás alapján történik.

Hogyan zajlik a beszédkészség vizsgarész?

  • Fényképes okmányok alapján a vizsgáztatók ellenőrzik a vizsgázók személyazonosságát.
  • A vizsgáztató a beszédkészég vizsgarész megkezdésekor célnyelven röviden tájékoztatja a vizsgázókat a vizsga menetéről. A vizsgáról hangfelvétel készül. Még mielőtt a hangfelvétel elindulna, közös megegyezés alapján a vizsgázók eldöntik, hogy a vizsgázó pár melyik tagja fog az asztalon lévő – a vizsgatételeket jelölő – számozott kártyákból húzni.
  • A felvétel elindítása után a vizsgázók felmondják a hangrögzítőre nevüket és vizsgázói számukat.

A vizsga részei:

  1. rész: Ráhangoló beszélgetés
  2.  rész: Irányított beszélgetés (párbeszéd a két vizsgázó között)
  3.  rész: Önálló témakifejtés (monológ képmontázs alapján)

Mit jelent a páros vizsga?

Az ECL nyelvvizsgán a vizsgázók párban vizsgáznak. Az irányított beszélgetés során közösen beszélgetnek egy adott témáról. A képmontázsról külön-külön kell beszélniük.

Kik lehetnek párban?

A vizsgázók a jelentkezési lapon megnevezhetik a kívánt vizsgázótársat. Online jelentkezés esetén pedig e-mailben jelezhetik. Amennyiben a vizsgázók a jelentkezési határidőn belül nem jelzik ezt az igényüket, a beosztás véletlenszerűen történik.

Internetes regisztráció esetén hogyan tudok vizsgapartnert megnevezni?

Internetes regisztráció esetén a választott vizsgahelynek telefonon vagy e-mail-ben a vizsgázó jelezheti a vizsgázótárs nevét.

Hogyan értékelik a vizsgázók teljesítményét?

A vizsgázók teljesítményét minden készség esetében két értékelő értékeli. Az értékelésről és a vizsgán való megfelelésről a honlapon az Értékelés és A sikeres vizsga menüpontokban talál információkat.

Mit jelent a sikeres részvizsga-bizonyítvány?

Ha a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezik és csak az egyik részvizsgája sikeres (szóbeli részvizsga = beszédkészség + beszédértés vizsgarészek, vagy írásbeli részvizsga = íráskészség + olvasáskészség vizsgarészek), arról részvizsga-bizonyítványt kap. A hiányzó részvizsgát bármikor megszerezheti, időkorlátozás nélkül. A két részvizsgabizonyítvány komplex vizsgával egyenértékű.

Mikor kapok értesítést a vizsga eredményéről?

A Vizsgaközpont a vizsgaeredményről szóló értesítést az írásbeli vizsga időpontjától számítva legkésőbb a 30. napon közzéteszi a www.ecl.hu honlapon. Ugyanakkor minden vizsgázót e-mailben értesít arról, hogy a Vizsgázói oldalán elérhetőek a vizsgaeredmények. Amennyiben a vizsgázó igényli, írásos kérésére a Vizsgaközpont a vizsgaeredményéről postai úton is tájékoztatja a jogszabályban előírt határidőn belül.

Sikeres vizsga esetén mikor kapom meg a bizonyítványt?

Az államilag elismert bizonyítványok a Pénzjegynyomdában készülnek. A Pénzjegynyomda közvetlenül a Vizsgaközpontnak adja át a kész bizonyítványokat, amelyeket a Vizsgaközpont a vizsgahelyeknek továbbít. A vizsgázók a bizonyítványukat a vizsgahelyen vehetik át, illetve a vizsgázók kérésére a vizsgahelyek postázzák a bizonyítványokat. A bizonyítvány kiállítása és elküldése a vizsgahelyekre általában 30 napot vesz igénybe.

Ha a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezik, de csak az egyik részvizsgája sikerül, akkor az esetleges felülvizsgálati eljárások miatt még további két héttel bővül a 30 napos határidő.

Az ECL vizsgaközpont mindent megtesz annak érdekében, hogy a vizsgaeredményeket a megadott határidőn belül a legrövidebb idő alatt hozzáférhetővé tegye a vizsgázók számára, illetve hogy a vizsgázókhoz a lehető legrövidebb idő alatt eljusson a bizonyítvány.

Milyen úton kapom meg a bizonyítványomat?

A sikeres nyelvvizsgáról kiállított bizonyítványt a Vizsgaközpont a vizsgahelyeknek postázza. A bizonyítványok átvétele vizsgahelyenként eltérő, ezért közvetlenül annál a vizsgahelynél kell érdeklődni, ahol vizsgázott. A vizsgahelyek elérhetősége az ECL vizsgahelyek menüpont alatt található.

 

loading
loading