Gyakran feltett kérdések

 

Hány éves kortól lehet ECL vizsgát tenni?

A magyarországi akkreditációs szabályok értelmében államilag elismert nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

Milyen nyelvből lehet ECL nyelvvizsgát tenni?

Az ECL nyelvvizsga angol, bolgár, cseh, francia, héber, horvát, lengyel, magyar, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb és szlovák nyelvből tehető le.

Az angol, a magyar és a német vizsga Magyarországon államilag elismert, akkreditált vizsga. A többi vizsganyelvből letett sikeres vizsga esetén a vizsgázók nemzetközi nyelvvizsga bizonyítványt kapnak, mely kiegészítő vizsga nélkül honosítható.

Mit jelent a honosítás?

A honosítás a nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi elismertetése. A bolgár, cseh, francia, héber, horvát, lengyel, olasz, orosz, román, spanyol, szerb és szlovák nyelvből megszerzett nemzetközi ECL bizonyítvány kiegészítő vizsga nélkül az Oktatási Hivatalnál honosítható, így az a felvételi eljárásban többletpontként beszámítható. A honosítás ügyintézési határideje 8 naptári nap, melybe a határozat postázása nem tartozik bele.

További információ a honosítás menetéről:

https://nyak.oh.gov.hu/doc/honositas/honositas_nyelv.asp

Milyen szinteken lehet ECL nyelvvizsgát tenni?

Az ECL nyelvvizsga a Közös Európai Referenciakeret szintjeihez illesztett, szintező típusú, általános nyelvvizsga. ECL nyelvvizsgát a következő szinteken lehet tenni: A2 (belépőfok), B1 (alapfok), B2 (középfok), C1 (felsőfok). Magyar és német nyelvből mind a négy szint akkreditált, angol nyelvből a B1, B2 és C1 szint akkreditált Magyarországon.

Mikor tehetek nyelvvizsgát?

Az ECL nyelvvizsga írásban mért készségeire (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés) vonatkozó vizsgaidőpontokat a Vizsgaidőpontok menüpontban találja. A beszédkészség vizsga napja ettől eltérhet.

A beszédkészség vizsgarész időpontja megegyezik az írásban mért készség napjával?

Egyes vizsgahelyeinken a beszédkészség vizsgarész időpontja és az írásban mért készségek (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés) időpontja eltérhet.

Hol tehetek ECL vizsgát?

A magyarországi, illetve a külföldi vizsgahelyeket az ECL vizsgahelyek menüpontban találja.

Hogyan tudok jelentkezni?

A jelentkezés kizárólag  online lehetséges. Az online jelentkezés során a megadott e-mail címre minden jelentkező automatikus visszaigazoló e-mailt kap saját Vizsgázói fiókjának létrejöttéről és a fizetési módokról, ami vizsgahelyenként eltérő lehet. Jelentkezés után a vizsgadíjat át kell utalni a megadott számlaszámra és/vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíteni. Átutalás esetén annak igazolását a Vizsgázói fiók -> Pénzügyek menüpontba szükséges feltölteni.  A jelentkezés csak a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat feltöltésével válik érvényessé. Amennyiben a befizetési bizonylat a jelentkezési határidő lejártáig nem érkezik be, a vizsgahely törli a jelentkezést.

A befizetett vizsgadíj nem igényelhető vissza. A befizetett vizsgadíj ellenében a jelentkező jogosult vizsgázni, illetve vizsgáját egy alkalommal, a halasztási díj befizetése után, a következő vizsgaidőszakra elhalasztani. A vizsgadíj befizetése után a vizsgázó a vizsgaidőpontot egyszer – legkésőbb az írásbeli vizsgát követő 10 napon belül – halaszthatja.

Ha lekéstem a jelentkezési határidőt, van lehetőségem pótjelentkezésre?

A jelentkezési határidőt követően a vizsgázóknak (pótdíj megfizetése ellenében) lehetőségük van pótjelentkezésre. A pótjelentkezés határidejét a Vizsgaközpont a honlapján teszi közzé.  A pótjelentkezés díja 6.000 Ft, melyet a vizsgahelynek kell befizetni.  A vizsgadíj és a pótjelentkezés díjának befizetéséről szóló bizonylatot a vizsgahelynek szükséges e-mailben eljuttatni.

Hogyan fizethetem be a vizsgadíjat?

A befizetett vizsgadíj ellenében a jelentkező jogosult vizsgázni, illetve vizsgáját (külön kérelemre halasztási díj ellenében) egy alkalommal a következő vizsgaidőszakra elhalasztani.

Az online jelentkezés során a megadott e-mail címre minden jelentkező automatikus visszaigazoló e-mailt kap saját Vizsgázói fiókjának létrejöttéről és a fizetési módokról, ami vizsgahelyenként eltérő lehet. Jelentkezés után a vizsgadíjat át kell utalni a megadott számlaszámra és/vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíteni. Átutalás esetén annak igazolását a Vizsgázói fiók -> Pénzügyek menüpontba szükséges feltölteni. A jelentkezés csak a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat feltöltésével válik érvényessé. Amennyiben a befizetési bizonylat a jelentkezési határidő lejártáig nem érkezik be, a vizsgahely törli a jelentkezést.

Hogyan tudok számlát kérni a befizetett vizsgadíjról?

A regisztráció során a rendszer elkéri a számlázási adatokat.

Ha komplex vizsgára jelentkeztem, halaszthatom-e a vizsgámnak csak az egyik részét?

Nem, vizsgahalasztás csak arra a vizsgatípusra kérhető, melyre a vizsgázó eredetileg jelentkezett.

Hogyan biztosítják a fogyatékkal élőknek a megfelelő körülményeket?

A fogyatékkal élő vizsgázók, amennyiben fogyatékosságukat (orvos)szakértői véleménnyel alátámasztják, egyedi eljárásra jogosultak és az ECL vizsgahelyhez benyújtott kérelem alapján egyedi eljárással vizsgázhatnak.

Az egyedi eljáráshoz szükséges kérelem nyomtatott formában elérhető a vizsgahelyeken és az ECL Vizsgaközpontban, valamint elektronikusan a Vizsgaközpont honlapján.

A fogyatékkal élő, illetve a sajátos nevelési igényű vizsgázóknak a vizsgára jelentkezés határidejéig szükséges eljuttatniuk az egyedi eljárásra vonatkozó kérelmet a választott vizsgahelyre. A kérelemben a vizsgázó megfogalmazhatja, hogy milyen segítségre van szüksége a vizsgán, illetve jelezheti a laptophasználatra vonatkozó igényét. A kérelemhez minden esetben csatolni kell az (orvos)szakértői véleményt. Utólagosan leadott (orvos)szakértői vélemény alapján egyedi eljárás nem igényelhető. Ez esetben csak arra van lehetőség, hogy a vizsgázó díjmentesen halaszthatja vizsgáját a következő vizsgaidőszakra.

Egyedi eljárás esetén nem történik tartalmi módosítás a vizsgaanyagban. A módosítás kizárólag formai. További információ a Fogyatékkal élő vizsgázók vizsgáztatása menüpontban.

Milyen témakörök vannak a vizsgán?

Az ECL nyelvvizsgán elvárt témaköröket adott szintekre bontva a Témakörök menüpontban található táblázat tartalmazza.

Milyen segédanyagokhoz lehet hozzájutni?

A Gyakorló és felkészítő könyvek menüpontban találhatók a megrendelhető kiadványok és  felkészülést segítő mintafeladatok amelyek segítséget nyújtanak minden nyelvvizsgára készülőnek.

Mi a nyelvvizsga menete?

Az írásban teljesített vizsgarészek (olvasáskészség, íráskészség és beszédértés) a Vizsgaközpont által kijelölt vizsganapon egységes időpontban kezdődnek minden vizsgahelyen. Komplex vizsga esetében a vizsga az írásbeli részvizsgával (olvasáskészség és íráskészség vizsgarészekkel) kezdődik, melyet szünet után követ a beszédértés vizsgarész.

A beszédkészség vizsgarészre az írásban mért készségek (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés) vizsgáit követő 2 hétben kerülhet sor. A beszédkészség vizsgarész a vizsgahely által készített beosztás alapján történik.

Hogyan zajlik a beszédkészség vizsgarész?

  • Fényképes okmányok alapján a vizsgáztatók ellenőrzik a vizsgázók személyazonosságát.
  • A vizsgáztató a beszédkészég vizsgarész megkezdésekor célnyelven röviden tájékoztatja a vizsgázókat a vizsga menetéről. A vizsgáról hangfelvétel készül. Még mielőtt a hangfelvétel elindulna, közös megegyezés alapján a vizsgázók eldöntik, hogy a vizsgázó pár melyik tagja fog az asztalon lévő – a vizsgatételeket jelölő – számozott kártyákból húzni.
  • A felvétel elindítása után a vizsgázók felmondják a hangrögzítőre nevüket és vizsgázói számukat.

A vizsga részei:

  1. rész: Ráhangoló beszélgetés
  2.  rész: Irányított beszélgetés (párbeszéd a két vizsgázó között)
  3.  rész: Önálló témakifejtés (monológ képmontázs alapján)

Mit jelent a páros vizsga?

Az ECL nyelvvizsgán a vizsgázók párban vizsgáznak. Az irányított beszélgetés során közösen beszélgetnek egy adott témáról. A képmontázsról külön-külön kell beszélniük.

Kik lehetnek párban?

A vizsgázók a jelentkezéskor megnevezhetik a kívánt vizsgázótársat.  Amennyiben a vizsgázók a jelentkezési határidőn belül nem jelzik ezt az igényüket, a beosztás véletlenszerűen történik.

Hogyan értékelik a vizsgázók teljesítményét?

A vizsgázók teljesítményét minden készség esetében két értékelő értékeli.

Mit jelent a sikeres részvizsga-bizonyítvány?

Ha a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezik és csak az egyik részvizsgája sikeres (szóbeli részvizsga = beszédkészség + beszédértés vizsgarészek, vagy írásbeli részvizsga = íráskészség + olvasáskészség vizsgarészek), arról részvizsga-bizonyítványt kap. A hiányzó részvizsgát bármikor megszerezheti, időkorlátozás nélkül. A két részvizsgabizonyítvány komplex vizsgával egyenértékű.

Mikor kapok értesítést a vizsga eredményéről?

A Vizsgaközpont a vizsgaeredményről szóló értesítést az írásbeli vizsga időpontjától számítva legkésőbb a 30. napon közzéteszi a www.ecl.hu honlapon.  Az eredmények a vizsgázói fiókban érhetőek el.

Sikeres vizsga esetén mikor kapom meg a bizonyítványt?

Az államilag elismert bizonyítványok a Pénzjegynyomdában készülnek. A Pénzjegynyomda közvetlenül a Vizsgaközpontnak adja át a kész bizonyítványokat, amelyeket a Vizsgaközpont a vizsgahelyeknek továbbít. A vizsgázók a bizonyítványukat a vizsgahelyen vehetik át, illetve a vizsgázók kérésére a vizsgahelyek postázzák a bizonyítványokat. A bizonyítvány kiállítása és elküldése a vizsgahelyekre általában 30 napot vesz igénybe.

Ha a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezik, de csak az egyik részvizsgája sikerül, akkor az esetleges felülvizsgálati eljárások miatt még további két héttel bővül a 30 napos határidő.

Az ECL vizsgaközpont mindent megtesz annak érdekében, hogy a vizsgaeredményeket a megadott határidőn belül a legrövidebb idő alatt hozzáférhetővé tegye a vizsgázók számára, illetve hogy a vizsgázókhoz a lehető legrövidebb idő alatt eljusson a bizonyítvány.

Milyen úton kapom meg a bizonyítványomat?

A sikeres nyelvvizsgáról kiállított bizonyítványt a Vizsgaközpont a vizsgahelyeknek postázza. A bizonyítványok átvétele vizsgahelyenként eltérő, ezért közvetlenül annál a vizsgahelynél kell érdeklődni, ahol vizsgázott. A vizsgahelyek elérhetősége az ECL vizsgahelyek menüpont alatt található.

 

loading
loading