A beszédkészség értékelési kritériumai

A2 szint

Pontszám

NYELVHELYESSÉG

(morfológia és mondatszerkezet)

SZÓBELISÉG

(kiejtés és prozódia; a beszéd folyamatossága)

SZÓKINCS

(terjedelme és mozgósítása)

STÍLUS

(pragmatikai és szociolingvisztikai árnyaltság)

KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG

(a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

5 Helyesen használja a szinten elvárt, egyszerű nyelvtani szerkezeteket,* a kisebb tipikus morfológiai és mondatszerkezeti hibák ellenére mondanivalója világos.

Az idegen akcentus ellenére jól érthető a beszéd, többnyire megfelelő a szóhangsúly és az intonáció.

Jó beszédtempó, kevés szünettel.

Jól használja szókincsét konkrét, ismerős, mindennapi témákban. A témához tartozó fordulatokat helyesen alkalmazza, csak néhány esetben fordul elő lexikai pontatlanság. Hatékonyan használja a legegyszerűbb társalgási fordulatokat. A leggyakoribb kötőszavakat helyesen alkalmazza a szócsoportok és egyszerű mondatok összekapcsolására. Maximális hatékonysággal képes a szinten elvárt egyszerű társalgás követésére és/vagy fenntartására. A begyakorolt, mindennapi témákban eredményes információcserét tud fenntartani, egyszerű, összefüggő leírást tud adni.
4 Ha a szóbeli produkció meghaladja a 3-as pontszámnál leírt teljesítményt, de nem feleltethető meg pontosan az 5-ös minősítéssel, akkor 4 pont az értékelés.
3

A szinten elvárt, egyszerű nyelvtani szerkezeteket többnyire helyesen használja.

Az esetenként előforduló alapvető hibák nem zavarják a megértést.

 

Az idegen akcentus ellenére érthető beszéd, a hangsúlyozásban és intonációban kevés hiba van. Bár a beszédfolyamatot szünetek szakítják meg, a beszédtempó elfogadható. Az egyszerű, alapvető kommunikációs szükségletekhez elegendő szókincse van, a lexikai pontatlanságok és a szóismétlések csak kis mértékben nehezítik a megértést.

Az egyszerű kötőszavakat többnyire megfelelően alkalmazza a szócsoportok és egyszerű mondatok összekapcsolására.

A beszéd stílusa megfelel az egyszerű hétköznapi társalgási normáknak. Az udvariassági formák használata nem mindig megfelelő. Kisebb hiányosságokkal képes a szinten elvárt egyszerű társalgás követésére és/vagy fenntartására.

A témához kapcsolódó egyszerű és kielégítő információcsere jön létre.

Egyszerű és rövid leírást tud adni, a nehézségek külső segítséggel elháríthatók, a tartalmi ismétlések nem zavaróak.

2 Ha a szóbeli produkció nem pontosan feleltethető meg a 3-as pontszámnál leírt teljesítménnyel, de felülmúlja az 1-es minősítést, akkor 2 pont az értékelés.
1 A szinten elvárt, egyszerű nyelvtani szerkezeteket számos hibával használja. Mondanivalója alig követhető, gyakran félreérthető. A megértést akadályozó idegen akcentus, gyakori hangsúlyozási és intonációs hibák. Lassú és akadozó beszédtempó, önállótlan beszédfolyamat. Szűk terjedelmű szókincsét korlátozott módon használja, így az nem elegendő az alapvető kommunikációs helyzetekhez. Számos lexikai hiba teszi lehetetlenné a megértést.

A szövegszervezés nem megfelelő, nem követhető, a kötőszavak használata hibás.

Nem képes a szinten elvárt egyszerű társalgás követésére és/vagy fenntartására.

Nem képes egyszerű és közvetlen információcserére. Nem képes rövid és alapvető leírást adni a témához kapcsolódó eseményekről, tárgyakról.

A mondanivaló összefüggéstelen, alig valósul meg a kommunikáció.

0 Ha a vizsgázó által nyújtott teljesítmény nem éri el az 1-es pontszámnál leírtakat, és a beszédprodukció vagy túl kevés, vagy követhetetlen, vagy irreleváns, akkor 0 pont az értékelés.

 

A beszédkészség értékelési kritériumai

B1 szint

Pontszám

NYELVHELYESSÉG

(morfológia és mondatszerkezet)

SZÓBELISÉG

(kiejtés és prozódia; a beszéd folyamatossága)

SZÓKINCS

(terjedelme és mozgósítása)

STÍLUS

(pragmatikai és szociolingvisztikai árnyaltság)

KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG

(a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

5 Jól használja a szinten elvárt szerkezeteket,* az előforduló kisebb morfológiai és mondatszerkezeti hibák nem akadályozzák a kommunikációt.

Jól érthető beszéd, többnyire megfelelő szóhangsúly és intonáció.

Jó beszédtempó, kevés szünettel.

 

A saját mindennapi életével és a témával kapcsolatos, megfelelő terjedelmű szókincsét helyesen és hatékonyan használja. Ismeretlen témák esetén előfordulhatnak körülírások.

Maximális hatékonysággal képes a szinten elvárt mindennapi társalgás követésére és/vagy fenntartására.

A szövegkohéziós elemeket jól használja, a gondolatmenete, könnyen követhető.

Az udvariassági formulákat jól használja.

A témához kapcsolódó társalgást magabiztosan követni tudja, hatékonyan vesz részt az információcserében. Az egyszerű és tárgyszerű információk átadása pontos.
4 Ha a szóbeli produkció meghaladja a 3-as pontszámnál leírt teljesítményt, de nem feleltethető meg pontosan az 5-ös minősítéssel, akkor 4 pont az értékelés.
3 A szinten elvárt szerkezeteket elfogadható helyességgel használja. Még előfordulnak kisebb morfológiai és mondatszerkezeti hibák, de ezek csak kis mértékben befolyásolják a megértést. Megfelelően érthető beszéd (érezhető akcentussal), prozódiai hibák. Megfelelő beszédtempó; néhány helytelen szünet.

A mindennapi élettel kapcsolatos témákban elegendő szókinccsel rendelkezik. Körülírás és szótévesztés még előfordul, de ezek nem akadályozzák a kommunikációt.

 

Kisebb hiányosságokkal képes a szinten elvárt mindennapi társalgás követésére és/vagy fenntartására.

Gondolatait lineárisan, logikusan össze tudja kapcsolni.

Megfelelően alkalmazza az udvariasság fontosabb nyelvi eszközeit.

Mondanivalóját többnyire világosan/érthetően fejezi ki, kevés tartalmi pontatlanság és ismétlés fordul elő. Véleményét, érzelmeit általában pontosan fejezi ki. Kisebb, segítséggel elhárítható nehézségek még előfordulnak.
2 Ha a szóbeli produkció nem pontosan feleltethető meg a 3-as pontszámnál leírt teljesítménnyel, de felülmúlja az 1-es minősítést, akkor 2 pont az értékelés.
1 A szinten elvárt szerkezeteket korlátozottan és számos hibával használja Az elfogadhatatlan számú pontatlanság akadályozza a kommunikációt. Erősen akcentusos beszéd, értelemzavaró prozódiai (hangsúly és intonációs) hibák. Lassú és akadozó beszédtempó, önállótlan beszédfolyamat. Korlátozott terjedelmű szókincs, amely nem elegendő a mindennapi élettel kapcsolatos témák kifejtéséhez. Gyakori a szóismétlés. Súlyos jelentéstani hibák. Gondolatmenete nagyon nehezen vagy alig követhető. A kötőszavak használata esetleges. Nem vagy csak nehezen képes követni és/vagy fenntartani a szinten elvárt mindennapi társalgást. A feladat befejezetlen. Gyakoriak a körülírások, vagy a külső segítség ellenére az információcsere alig valósul meg.
0 Ha a vizsgázó által nyújtott teljesítmény nem éri el az 1-es pontszámnál leírtakat, és a beszédprodukció vagy túl kevés, vagy követhetetlen, vagy irreleváns, akkor 0 pont az értékelés

 

A beszédkészség értékelési szempontjai

B2 szint

Pontszám

NYELVHELYESSÉG

(morfológia és mondatszerkezet)

SZÓBELISÉG

(kiejtés és prozódia; a beszéd folyamatossága)

SZÓKINCS

(terjedelme és mozgósítása)

STÍLUS

(pragmatikai és szociolingvisztikai árnyaltság)

KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG

(a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

5 A szinten elvárt nyelvtani szerkezetek* helyes és magabiztos használata. Nagyon kevés a pontatlanság (mondatszerkezeti hiba).

Enyhe akcentus, természetes intonáció,

folyamatos beszéd, önálló közlésfolyamat.

A témához kapcsolódó széles és választékos szókincsét pontosan használja. Kerüli a szóismétléseket, idiómákat is használ.

Maximális hatékonysággal képes a szinten elvárt társalgás követésére és/vagy fenntartására.

Könnyen követhető, világos a tartalom elrendezése, az összekötő elemek használata hatékony. Az együttműködési stratégiákat hatékonyan alkalmazza. A formális és informális stílust magabiztosan használja.

A témákhoz kapcsolódó mondanivalóját természetes módon fejti ki. Érvelése magabiztos. Az interakció folyamatos, természetes.
4 Ha a szóbeli produkció meghaladja a 3-as pontszámnál leírt teljesítményt, de nem feleltethető meg pontosan az 5-ös minősítéssel, akkor 4 pont az értékelés.
3 Megfelelően használja a szinten elvárt nyelvtani szerkezeteket. Kisebb morfológiai és mondatszerkezeti hibák még előfordulnak, de ezek nem vezetnek félreértésekhez. Hallhatóan akcentusos beszéd, csaknem természetes hanglejtés. A beszédtempó egyenletes, néhány szünettel. Szókincse általában pontos, bár néha körülírásra szorul. Időnként téves szóválasztás előfordul, de ez nem zavarja a megértést. Általában megfelelően el tudja kezdeni, fenntartani és befejezni, illetve követni a szinten elvárt társalgást. A kohéziós eszközök meghatározott körét rendszerint megfelelő módon használja. Mondanivalója könnyen követhető, de ha hosszabban beszél, a tartalmi összefüggések időnként hiányosak. A témához kapcsolódó leírása és beszéde világos és kellően részletes. Az információcsere általában folyamatos és természetes, csak néha akadozik.
2 Ha a szóbeli produkció nem pontosan feleltethető meg a 3-as pontszámnál leírt teljesítménnyel, de felülmúlja az 1-es minősítést, akkor 2 pont az értékelés.
1 A szinten elvárt nyelvtani szerkezetek nagyon korlátozott használata, gyakori hibák. A morfológiai és mondatszerkezeti hibák akadályozzák a megértést.

A beszédtempó lassú, akadozó. Erősen idegen akcentus, kiejtés és a megértést nehezítő hanglejtés.

 

Meglehetősen korlátozott szókincs. Viszonylag sok a téves szóhasználat és/vagy az indokolatlan ismétlés. A feltűnő körülírások és jelentésbeli hibák akadályozzák a megértést.

Csak nehezen képes követni és/vagy fenntartani a szinten elvárt társalgást.

Mondanivalója összefüggéstelen és nehezen követhető. Gyakran, esetenként súlyosan megsérti a nyelvi udvariassági szabályokat.

Az információcsere akadozik, a téma kifejtése a gyakori külső segítség ellenére is pontatlan.

A témához kapcsolódó mondanivalója erősen korlátozott.

0 Ha a vizsgázó által nyújtott teljesítmény nem éri el az 1-es pontszámnál leírtakat, és a beszédprodukció vagy túl kevés, vagy követhetetlen, vagy irreleváns, akkor 0 pont az értékelés

 

A beszédkészség értékelési szempontjai

C1 szint

Pont-
szám

NYELVHELYESSÉG

(morfológia és mondatszerkezet)

SZÓBELISÉG

(kiejtés és prozódia; a beszéd folyamatossága)

SZÓKINCS

(terjedelme és mozgósítása)

STÍLUS

(pragmatikai és szociolingvisztikai árnyaltság)

KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG

(a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

5

Változatosan és igényesen használja a szinten elvárt nyelvtani szerkezeteket.* Kisebb, alig észrevehető hibák előfordulhatnak.

 

 

Kiválóan érthető, szinte akcentus nélküli beszéd. Gördülékeny, természetes beszédtempó, önálló beszédfolyamat.

 

 

A témának megfelelő gazdag és árnyalt szókincsét igényesen használja. Jól alkalmazza az idiomatikus kifejezéseket, állandósult szókapcsolatokat. A szóismétléseket szinonimák segítségével könnyen elkerüli.

Maximális hatékonysággal képes a szinten elvárt összetett társalgás követésére és/vagy fenntartására.

Világos gondolatmenet, gördülékeny beszéd, a kohéziós eszközök széles körének hatékony használata. A regiszter, a stílus és beszédstratégia a témához illő.

Gondolatait könnyedén, részletesen, korlátozás nélkül fejti ki. Az információcsere gördülékeny, az esetleges kommunikációs nehézségeket könnyedén áthidalja.
4 Ha a szóbeli produkció meghaladja a 3-as pontszámnál leírt teljesítményt, de nem feleltethető meg pontosan az 5-ös minősítéssel, akkor 4 pont az értékelés.
3 A szinten elvárt nyelvtani szerkezeteket megfelelően és változatosan használja. Kisebb morfológiai pontatlanság előfordulhat, de ez nem nehezíti a megértést.

A kiejtés és a hanglejtés természetes, alig érezhető akcentus.

A beszédtempó egyenletes, a beszédfolyamat önálló, a kisebb szünetek nem zavaróak.

A témának megfelelő szókincse gazdag, esetleges lexikai hiányosságait körülírásokkal könnyedén áthidalja. Az idiomatikus kifejezéseket és állandósult szókapcsolatokat megfelelően használja. A téma kifejtése során a gondolatok és érvek elrendezése megfelelő. A kohéziós elemek használata többnyire változatos és megfelelő. Az együttműködési stratégiákat hatékonyan alkalmazza, többnyire megfelelő hatékonysággal képes a szinten elvárt összetett társalgás követésére és/vagy fenntartására. A témához kapcsolódó gondolatait megfelelően, kellő részletességgel fejti ki, mondanivalóját alig kell korlátoznia. Kevés tartalmi ismétlés fordul elő.
2 Ha a szóbeli produkció nem pontosan feleltethető meg a 3-as pontszámnál leírt teljesítménnyel, de felülmúlja az 1-es minősítést, akkor 2 pont az értékelés.
1 A szinten elvárt nyelvtani szerkezetek korlátozott és gyakran hibás használata jellemző. A hibák több esetben zavarják a megértést. Nehezen érthető, erősen akcentusos beszéd. Lassú beszédtempó, önállótlan beszédfolyamat. A témához képest korlátozott, egysíkú a szókincs. A gyakori szóismétlések és alapvető lexikai hibák nehezítik a megértést.

A szinten elvárt beszédstratégiákat korlátozottan, elégtelenül használja.

Nem vagy csak korlátozottan képes összetett társalgás követésére és/vagy fenntartására.

A kohéziós eszközök használata esetleges, a mondanivaló szervezése nem kielégítő.

Súlyos hibák a stílusrétegek használatában.

A témához kapcsolódó mondanivalója erősen korlátozott, gyakoriak az ismétlések. Az információcsere akadozik, a tartalom nem felel meg a témának.
0 Ha a vizsgázó által nyújtott teljesítmény nem éri el az 1-es pontszámnál leírtakat, és a beszédprodukció vagy túl kevés, vagy követhetetlen, vagy irreleváns, akkor 0 pont az értékelés

 

 

loading
loading