Az íráskészség értékelési kritériumai

A2 szint

Pontszám

NYELVHELYESSÉG

(morfológia, mondatszerkezet)

ÍRÁSBELISÉG

(szövegtagolás és helyesírás)

SZÓKINCS

(terjedelme és mozgósítása)

STÍLUS

(pragmatikai és szociolingvisztikai árnyaltság)

KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG

(a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

5 Helyesen használja a szinten elvárt, egyszerű nyelvtani szerkezeteket.* A kisebb tipikus alaktani és mondatszerkezeti hibák ellenére mondanivalója világos. A bekezdésekre tagolás megfelelő. A minimális számú helyesírási és központozási hiba ritkán zavarja a megértést. A témához szükséges szókincset megfelelően használja. Csak néhány esetben fordul elő lexikai pontatlanság. Többnyire logikus a tartalom elrendezése. Az egyszerű formákat és mondatokat a leggyakoribb kötőszavakkal helyesen köti össze. Ismeri és jól használja a műfaji követelményeknek megfelelő stílust. Az összes irányítási szempontot megfelelő terjedelemben dolgozta ki.
4 Ha az írásbeli produkció meghaladja a 3-as pontszámnál leírt teljesítményt, de nem feleltethető meg pontosan az 5-ös minősítéssel, akkor 4 pont az értékelés.
3 A szinten elvárt, egyszerű szerkezeteket többnyire helyesen használja. Az esetenként előforduló alapvető nyelvtani hibák ritkán nehezítik a megértést. A bekezdésekre tagolás többnyire követi a tartalmat. A helyesírás és a központozás nem hibátlan, de még elfogadható. A hibák csak helyenként zavarják a megértést. Szókincse elegendő az egyszerű és alapvető kommunikációs helyzetekhez. A szóismétlések és a hibák csak kis mértékben nehezítik a megértést. Megfelelően szervezi a tartalmat. A kötőszavak használata kielégítő. A stílus többnyire megfelel a műfaj követelményeinek. Legalább két irányítási szempontot megfelelő terjedelemben dolgozott ki, a többit csak részlegesen. Előfordul a feladatba nem illő tartalom, de a szöveg többnyire kielégítő.
2 Ha az írásbeli produkció nem pontosan feleltethető meg a 3-as pontszámnál leírt teljesítménnyel, de felülmúlja az 1-es minősítést, akkor 2 pont az értékelés.
1 A szinten elvárt, egyszerű szerkezeteket számos hibával használja. Emiatt nehezen követhető és gyakran félreérthető a mondanivaló. A nem megfelelő szövegtagolás miatt a tartalom alig követhető. A központozás következetlen. Sok a helyesírási hiba, ezek többsége értelemzavaró. Szűk terjedelmű szókincsét nagyon korlátozott módon használja. A számos lexikai hiba lehetetlenné teszi a megértést. A szöveg felépítése nem megfelelő, a mondatok esetlegesen követik egymást. Szinte nem használ kötőelemeket, a stílus nem megfelelő. A feladat befejezetlen. Részben félreértette a feladatot. A megoldásban sok az oda nem illő tartalom.
0 Ha a vizsgázó által nyújtott teljesítmény nem éri el az 1-es pontszámnál leírtakat, és az írásbeli produkció értékelhetetlenül kevés, vagy követhetetlen, vagy irreleváns, akkor 0 pont az értékelés. Amennyiben a kommunikatív hatékonyságra a vizsgázó 0 pontot kap, akkor a teljes produktum 0 pontosnak számít.

 

Az íráskészség értékelési kritériumai

B1 szint

Pontszám

NYELVHELYESSÉG

(morfológia, mondatszerkezet)

ÍRÁSBELISÉG

(szövegtagolás és helyesírás)

SZÓKINCS

(terjedelme és mozgósítása)

STÍLUS

(pragmatikai és szociolingvisztikai árnyaltság)

KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG

(a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

5

A szinten elvárt nyelvtani szerkezeteket* változatosan és helyesen használja. A kisebb morfológiai és mondatszerkezeti hibák nem akadályozzák a megértést. A bekezdésekre tagolás jó, a központozás helyes, nincsenek értelemzavaró helyesírási hibák. A témához tartozó szókincset hatékonyan és helyesen használja. Ismeretlen témák esetén még előfordulnak körülírások.

A szöveg jól szerkesztett, logikusan felépített. A kötőelemek használata megfelelő, a stílus teljes mértékben megfelel a műfaji követelményeknek.

 

Az összes irányítási szempontot megfelelő terjedelemben dolgozta ki. A témával kapcsolatos gondolatait, véleményét hatékonyan fejtette ki.
4 Ha az írásbeli produkció meghaladja a 3-as pontszámnál leírt teljesítményt, de nem feleltethető meg pontosan az 5-ös minősítéssel, akkor 4 pont az értékelés.

3

A szinten elvárt nyelvtani szerkezeteket kellő helyességgel használja. Többször előfordulnak morfológiai és mondatszerkezeti hibák, de ezek csak kis mértékben nehezítik a megértést. A szöveg elrendezése, a helyesírás és a központozás elég helyes ahhoz, hogy a tartalom többnyire követhető legyen. A hibák ritkán nehezítik a megértést. A szókincs terjedelme elegendő a feladat megoldásához. Némi körülírás és szótévesztés előfordul, de ez nem zavarja a megértést. A tartalom elrendezése többnyire megfelelő. Általában jól használja a kötőelemeket, a stílus a kisebb hiányosságok ellenére nagyrészt megfelel a műfaji követelményeknek. Két irányítási szempontot megfelelő terjedelemben dolgozott ki, a többit részlegesen. Előfordulnak oda nem illő részek, de a megoldás többnyire kielégítő.
2 Ha az írásbeli produkció nem pontosan feleltethető meg a 3-as pontszámnál leírt teljesítménnyel, de felülmúlja az 1-es minősítést, akkor 2 pont az értékelés.

1

A szinten elvárt nyelvtani szerkezeteket korlátozottan és gyakran hibásan használja. Az elfogadhatatlan számú pontatlanság súlyosan akadályozza a megértést. A szöveg nem megfelelően tagolt bekezdésekre, a helyesírás és a központozás helytelen, sok esetben értelemzavaró. A szókincs terjedelme korlátozott, megválasztása nem felel meg a témának. A téves szóhasználat és a gyakori szóismétlés nagyon megnehezíti a megértést. A tartalom elrendezése esetleges. Alig használ kötőelemeket, gyakran nem odaillő kötőszavakat használ. A stílus nem a műfaji követelményekhez illő.

A feladat befejezetlen. Részben félreértette a feladatot. A megoldásban sok az oda nem illő tartalom.

 

0 Ha a vizsgázó által nyújtott teljesítmény nem éri el az 1-es pontszámnál leírtakat, és az írásbeli produkció értékelhetetlenül kevés, vagy követhetetlen, vagy irreleváns, akkor 0 pont az értékelés. Amennyiben a kommunikatív hatékonyságra a vizsgázó 0 pontot kap, akkor a teljes produktum 0 pontosnak számít.

 

Az íráskészség értékelési kritériumai

B2 szint

Pontszám

NYELVHELYESSÉG

(morfológia, mondatszerkezet)

ÍRÁSBELISÉG

(szövegtagolás és helyesírás)

SZÓKINCS

(terjedelme és mozgósítása)

STÍLUS

(pragmatikai és szociolingvisztikai árnyaltság)

KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG

(a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

5

Magabiztosan, változatosan használja a szinten elvárt nyelvtani szerkezeteket.* Nagyon kevés a pontatlanság (mondatszerkezeti hiba). A szöveg elrendezése és bekezdésekre tagolása jó. A helyesírásban és a központozásban csak néhány apró, nem értelemzavaró hiba figyelhető meg. A témához illő gazdag és választékos szókincset pontosan használja. Kerüli a szóismétléseket, néhány idiómát is használ. Gondolatainak elrendezése világos és ésszerű, követi a műfaji követelményeket. A kötőelemeket hatékonyan használja. Az összes irányítási szempontot megfelelő terjedelemben dolgozta ki. A témával kapcsolatos gondolatait, véleményét hatékonyan fejezte ki.
4 Ha az írásbeli produkció meghaladja a 3-as pontszámnál leírt teljesítményt, de nem feleltethető meg pontosan az 5-ös minősítéssel, akkor 4 pont az értékelés.

3

A szinten elvárt szerkezeteket megfelelően használja. Időnként előfordulnak alaktani és mondatszerkezeti hibák, de ezek nem akadályozzák a megértést. A szöveg bekezdésekre tagolása csak részben megfelelő. A központozásban és a helyesírásban számos hiba fordul elő, de ezek többnyire nem értelemzavaróak. Szókincse általában pontos, de néha körülírásokra kényszerül. Alkalmankénti téves szóválasztás előfordul, de ez nem zavarja a megértést. Általában megfelelően rendezi el gondolatait, a kötőelemeket többnyire helyesen használja. A szöveg felépítése világos. A stílus megfelel a műfaji követelményeknek. Két irányítási szempontot megfelelő terjedelemben dolgozott ki, a többi szempontot részlegesen. Előfordulnak oda nem illő részek, de a szöveg többnyire kielégítő.
2 Ha az írásbeli produkció nem pontosan feleltethető meg a 3-as pontszámnál leírt teljesítménnyel, de felülmúlja az 1-es minősítést, akkor 2 pont az értékelés.

1

Korlátozottan használja a szinten elvárt nyelvtani szerkezeteket. Számos értelemzavaró morfológiai és mondatszerkezeti hiba fordul elő. A szöveg nincs bekezdésekre tagolva. A központozás következetlen. Feltűnően sok a helyesírási hiba, amelyek gyakran akadályozzák a megértést. Szókincse meglehetősen korlátozott. Viszonylag sok a téves szóhasználat és/vagy az indokolatlan ismétlés. A feltűnő körülírások és jelentésbeli hibák gyakran akadályozzák a megértést. A gondolatok között alig van logikai kapcsolat, emiatt a tartalom nehezen követhető. A szövegből hiányoznak az összekötő elemek. A stílus nem felel meg a műfaji követelményeknek. A feladat befejezetlen. Félreértette a feladatot. A megoldásban sok az oda nem illő tartalom.
0 Ha a vizsgázó által nyújtott teljesítmény nem éri el az 1-es pontszámnál leírtakat, és az írásbeli produkció értékelhetetlenül kevés, vagy követhetetlen, vagy irreleváns, akkor 0 pont az értékelés. Amennyiben a kommunikatív hatékonyságra a vizsgázó 0 pontot kap, akkor a teljes produktum 0 pontosnak számít.

 

Az íráskészség értékelési kritériumai

C1 szint

Pontszám

NYELVHELYESSÉG

(morfológia, mondatszerkezet)

ÍRÁSBELISÉG

(szövegtagolás és helyesírás)

SZÓKINCS

(terjedelme és mozgósítása)

STÍLUS

(pragmatikai és szociolingvisztikai árnyaltság)

KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG

(a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

5

A nyelvtani szerkezetek* széles skáláját igényesen és hatékonyan használja. Nagyon ritkán fordulnak elő kisebb hibák.

Igényes mondatszerkesztés, a szöveg bekezdésekre tagolt (a központozás következetes).

Kevés számú kisebb helyesírási hiba előfordulhat.

A témához illő, széles körű és árnyalt szókincs igényes használata. Jól alkalmazott idiomatikus kifejezések és állandósult szókapcsolatok. Az ismétléseket könnyen elkerüli szinonimákkal. A gondolatok és a tartalmi alegységek elrendezése hatékony. A mondanivaló megszervezése világos és logikus. A szöveg összefüggő és a stílus maximálisan megfelel a műfaji követelményeknek. Az összes irányítási szempontot megfelelő terjedelemben dolgozta ki. A tartalmi elemek és a vélemény kifejtése hatékony és a témához illő.
4 Ha az írásbeli produkció meghaladja a 3-as pontszámnál leírt teljesítményt, de nem feleltethető meg pontosan az 5-ös minősítéssel, akkor 4 pont az értékelés.

3

A nyelvtani szerkezeteket általában helyesen és választékosan használja. Néhány kisebb morfológiai pontatlanság előfordulhat, de ezek nem értelemzavaróak. Elvétve előforduló következetlenség a mondatszerkesztésben és a bekezdésekre tagolásban (központozásban). Néhány kisebb helyesírási hiba előfordul. Témához illő széles szókincs, az esetleges lexikai hiányosságokat körülírások hidalják át. Az idiomatikus kifejezések és állandósult szókapcsolatok használata megfelelő. A tartalom megszervezése megfelelő. A kötőszavak és az összekötő elemek használata megfelelő. A szöveg szerkezete világos, az összefüggésekben néhány kisebb pontatlanság fordul elő. A stílus megfelel a műfaji követelményeknek. Két irányítási szempontot megfelelő terjedelemben dolgozott ki, a másik kettő kidolgozása részleges. Előfordulhatnak oda nem illő részek, de a szöveg egésze többnyire kielégítő.
2 Ha az írásbeli produkció nem pontosan feleltethető meg a 3-as pontszámnál leírt teljesítménnyel, de felülmúlja az 1-es minősítést, akkor 2 pont az értékelés.

1

A nyelvtani szerkezetek korlátozott és gyakran hibás használata jellemző. A nyelvi normák megszegése gyakran nehezíti a megértést. A mondatszerkesztés és a bekezdésekre tagolás ellehetetleníti a megértést (elégtelen a központozás). Számos súlyos helyesírási hiba fordul elő. A témához képest korlátozott a szókincs terjedelme. Gyakori szóismétlések és/vagy lexikai hibák nehezítik a megértést. A tartalom elrendezése nem megfelelő, a mondatok nem kapcsolódnak egymáshoz. Számos nem oda illő kötőszó fordul elő. A stílus nagyrészt vagy egyáltalán nem felel meg a műfaji követelményeknek. A feladat befejezetlen. Félreértette a feladatot. Sok oda nem illő tartalom fordul elő.
0 Ha a vizsgázó által nyújtott teljesítmény nem éri el az 1-es pontszámnál leírtakat, és az írásbeli produkció értékelhetetlenül kevés, vagy követhetetlen, vagy irreleváns, akkor 0 pont az értékelés. Amennyiben a kommunikatív hatékonyságra a vizsgázó 0 pontot kap, akkor a teljes produktum 0 pontosnak számít.

 

loading
loading