Az akkreditált nyelvvizsga szintkövetelményei – A2 szint

 

Szintkövetelmény

A vizsgázó megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, állás). Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség ismerős és begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

 

Készségek szerinti szintkövetelmények

Olvasáskészség

A vizsgázó képes megérteni rövid, egyszerű, konkrét vagy általános tartalmú szövegeket, amelyek gyakran használt mindennapi vagy a foglalkozással kapcsolatos nyelvezetet tartalmaznak, és amelyek szókincse egyszerű vagy nemzetközileg használt szavakat tartalmaz.

Íráskészség

A vizsgázó képes olyan rövid szövegek megalkotására, amelyek különféle egyszerű élethelyzetekben alapvető információkat közvetítenek. Egyszerű, összefüggő szöveget tud írni érdeklődési köréhez tartozó ismerős témákban. Képes elfogadható pontossággal problémákra rákérdezni vagy elmagyarázni azokat. Mondataiban egyszerű nyelvi szerkezeteket használ, szerkesztésmódja általában nehézkes, de folyamatos. Bár lehetnek nyelvtani és helyesírási hibái, az információ túlnyomórészt követhető.

Beszédértés

A vizsgázó képes tartalmilag helyesen megérteni egyszerű, közérdekű közléseket valamint két anyanyelvi beszélőnek ‒ a vizsgázó tapasztalati világából vett ‒ legfontosabb témákról szóló beszélgetését, amennyiben a beszéd világos, jól artikulált és lassú. A vizsga azt méri, hogy a vizsgázó szemi-autentikus média- és hangfelvételekből képes-e a lényegi mondanivalót kiszűrni és a tényszerű részleteket megérteni.

Beszédkészség

A vizsgázó tud kommunikálni egyszerű és közvetlen információcserét igénylő mindennapi beszédhelyzetekben egyszerű fordulatok és összefüggő mondatok sorozatával, felsorolással. Képes megfelelő módon reagálni kérdésekre, illetve kérdéseket tud feltenni, képes kifejezni alapvető beszédszándékokat és érzéseit. Szókincse korlátozott. Beszédtempója az átlagos anyanyelvi beszédtempónál lassúbb szünetekkel megszakított. Kiejtésében, hangsúlyában és intonációjában érezhető anyanyelvének hatása.

loading
loading